فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 نمرات درس مدیریت تحول (پردیس دانشگاه تهران) - نیمسال دوم93-92 2168
2 موضوعات پژوهش 2361
3 سیلابس درس مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 3303
4 منابع درس مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 3475