فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 نمرات درس مدیریت تحول (پردیس دانشگاه تهران) - نیمسال دوم93-92 2026
2 موضوعات پژوهش 2228
3 سیلابس درس مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 3045
4 منابع درس مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 3261