فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 نمرات درس مدیریت تحول (پردیس دانشگاه تهران) - نیمسال دوم93-92 1948
2 موضوعات پژوهش 2165
3 سیلابس درس مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 2921
4 منابع درس مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 3098