تجربه اجرایی تیم مدیریت فردا در حوزه های مختلف (در شرکتهای تامین کننده، شرکتهای پخش و شرکتهای ارائه کننده راهکارهای نرم افزاری پخش) را در کتار تجربیات مشاوره به شرکتهای پخش، بکار بسته ایم تا بتوانیم خدمات کاربردی و عملیاتی را به مشتریان خویش عرضه نماییم.