مطالب آموزشي - مارکتینگ و فروش

" ان ال پی " علم و هنر رسیدن به کمال و موفقیت است و از مطالعه اشخاصی که در زمینه های مختلف به نتایج چشمگیر رسیده اند حاصل شده است. به کمک  ان ال پی خواهید توانست سریع تر و به نحوی موثرتر از قبل ، به اهداف شخصی خود دست یابید. به بیان دیگر در انجام کارهای مورد علاقه ، دستتان بازتر خواهد بود.

از این کارها بهره بیشتری عایدتان می شود، اطلاعات بیشتری کسب می کنید ، وبه خصوص ، در همان چارچوبی قرار خواهید گرفت که خودتان می خواهید. با بهره جستن از تکنیکهای توانمند این روش ، مثلا  در زمینه برقراری ارتباط با دیگران ، روابطی نزدیک و صمیمی با سایر افراد برقرار می کنید .

 

برای نیل به این مقصود ، منابع ذهنی ( جزء عصبی NEURO)  خود را که قبلا هرگز از وجود آن آگاه نبودید به کار خواهید گرفت، و فرا خواهید گرفت که چگونه به شیوه های بسیار خاص از عنصر کلامی ( جزء کلامی LINGUISTIC) برای دستیابی به اهدافتان ، بهره برگیرید.

نیز خواهید آموخت که چگونه وضعیت ذهنی خویش را به مهار خود درآورید وبه چه ترتیب باورها و ارزش های پذیرفته شده خود را به نحوی همروند کنید که به نتایج دلخواهتان (جزء برنامه ریزی ان ال پی PROGRAMMING)  دست یابید.

به طور خلاصه درک ان ال پی و عمل کردن به آن ، در موارد زیر به شما یاری می رساند :

- برقراری روابط فردی با دیگران

- افزایش مهارت شخص در زمینه متقاعد کردن دیگران

- کسب یک نگرش ذهنی سازنده و مفید

- افزایش عزت نفس

- غلبه  برتاثیرات تجربه های منفی گذشته

- تمرکز یافتن براهداف ، و هدایت انرژی درونی خود به سوی دستیابی به این اهداف

- اعمال کنترل بر شیوه های بروز احساسات

- همسو کردن ارزش ها و باورهای خویش با آنچه که می خواهیم به دست آوریم

- ترک عادت های نامطلوب

- ایجاد حس اعتماد به نفس برای انجام کارهایی که میخواهید انجام دهید

- دستیابی به اهدافی که قبلا آنها را دست نایافتنی و ناممکن می پنداشتید

- ایجاد درک متقابل بین شما و مراجعین و  مشتریان و همکارانتان

- یافتن روش های خلاق برای حل مسائلتان

- لذت بردن از فعالیتهایی که قبلا از انجامشان هراسان بودید

- بهره گیری کارآمد تر از زمان

- افزایش حس هدفمندی در زندگی

- دستیابی به مهارتهایی که همیشه آرزو داشتید به آنها دست یابید

- بهره مندی هرچه بیشتر از مواهب زندگی

 

فرهنگ اصطلاحات NLP

ACCESSING  CUES : راههایی که از طریق هماهنگی تنفس ، وضعیت بدن ، ژستها و حرکات چشمانمان برای فکر کردن در زمینه های خاص ، از آنها استفاده می کنیم . (زبان گویای بدن در زمان تفکر .)

ANCHOR : هر محرکی که موجب برانگیختن عکس العمل شود. آنکورها می توانند در ما تغییر ایجاد کنند. ( عوامل شرطی شده برای ایجاد تغییر حالت .)

ANCHORING : جریانی که چیزی را به چیز دیگری پیوند دهد. آنکورها می توانند به صورت طبیعی پیداشوند و یا مطابق خواسته خودمان به وجود آیند. ( پدیده ای مشابه با شرطی شدن در هیپنوتیزم یا فیزیولوژی.)

ASSOCIATED    STATE : در جریان یا درون یک تجربه بودن ، نگاه کردن از طریق چشم یا دیدگاه خودتان ، کاملا مطابق حواس خودتان . ( درمتن جریان یا واقعه ای بودن )

BEHAVIOR : هر فعالیتی که ما یه آن مشغول می شویم ، ازجمله جریانات فکری . یکی از سطوح نورولوژیک

BELIEFS : تعمیمهایی که ما درباره خودمان ، دیگران ، و جهان انجام می دهیم و در این محدوده به ایجاد اصول می پردازیم. یکی از سطوح نورولوژیک

BODY   LANGUAGE : روشی که ما بدون استفاده از واژه ها و صداها ، از آن طریق با بدنمان به مذاکره می پردازیم .برای مثال ، وضعیت جسمی ما ، ژستهای ما ، وضعیت بیانگر صورت ، ظاهر و زبان گویای بدن ما در زمان تفکر.

CALIBRATION : شناسایی دقیق حالت فرد دیگر از طریق خواندن علایم غیر کلامی در سیما و حرکات او.

( از ظاهر به حالت درونی دیگری پی بردن )

CAPABILITY : استراتژیهای موفق برای اداره شغل. مهارت . یکی از سطوح نورولوژیک ( شم مدیریت = مدیریت باکفایت )

CHUNKING : تغییر سطح ادراک شما با رفتن به سطحی بالاتر یا پایینتر . META  MODELبا پرسشهایی اختصاصی و لحظه ای ازسوژه، به سطوح دقیقتر یا پایینتر کلامی می رود. درMILTON   MODELاز طریق کلامی با شامل کردن تعدادی از لحظات یا مضامین خاص در ساختار کلی فرازها و جمله ها به سوی سطح بالاتر یا کلی تر می رود.

CONGRUENCE : پیوند عقاید ، ارزشها ، مهارتها و عملکردها در حالت راپورت RAPPORTبا دیگری قرار گرفتن . ( همدلی و همزبانی کامل)

CONSCIOUS : هر چیزی در آگاهی لحظه حاضر

CROSS_OVER  MATCHING : هماهنگ کردن زبان بدنی فرد.اشکال دیگری از حرکت . برای مثال ، هماهنگ با ریتم سخنان فرد مقابل ، بر روی رانهای خود زدن .

DELETION : در گفتار یا تفکر ، از دست دادن یا حذف قسمتی از یک تجربه است .

DISSOCITED   STATE : دور بودن از جریان یک تجربه ، شنیدن یا دیدن آن از خارج . ( از دور دستی بر آتش داشتن ) تغییر یا تحول در تجربه ، آن را به صورت متفاوتی در آوردن (مسخ)

ENVIRONMENT : زمان ، مکان و انسانهایی که همراه ما هستند . یکی از سطوح نورولوژیک  (محیط زندگی )

EYE  ACCESSING   CUES : حرکات و اشاره های چشمان در جهات خاص که نمایانگر تصور یا تجسم بینایی ، شنوایی ، و یا کی نس تتیک می باشند. ( انواع خیره شدن نگاه در حالات متفاوت تفکر )

FIRST   POSITION : ادراک یا دریافت جهان فقط از نقطه نظر خودمان . تنها با حقایق درونی خویش ارتباط داشتن . ( با دید خودمان به وقایع نگاه کردن )

GENERALIZATION : جریانی که در طی آن تجربه ای خاص بیانگر مجموعه ای از تجربیات می شود.

( تعمیم )

IDENTITY : تصویر ذهنی شما از خودتان و یا تصوری که شما از خودتان دارید . فکر می کنید که وجودتان چگونه است ؟ یکی از سطوح نورولوژیک ( هویت)

IN   TIME : داشتن یک خط زمانی که در آن گذشته در پشت سر شما و آینده در پیش رویتان قرار می گیرند و لحظه کنونی از کالبد شما می گذرد. ( در جریان وقایع و زمان بودن )

INCONGRUENCE : حالت خارج بودن از راپورت یا رابطه موثری با دیگران و یا خویش . تضاد و تنشی که از آثار آن در رفتار مشخص می شود.این تقابل می تواند به صورت مرحله به مرحله باشد .برای مثال ،عملی در تعقیب عمل دیگری ظاهر می شود که کاملا متضاد ، همزمان اتفاق می افتند . برای مثال ، زبان و کلمات چیزی می گویند ، ولی در آهنگ صدا تردید به چشم می خورد.

KINESTHETIC : مجموعه ای از ادراکات حسی ، احساسهای مربوط به لمس کردن یا بساوایی، احساسهای درونی از جمله ادراکات به یاد مانده ، هیجانات و حس تعادل.

LEAD   SYSTEM : سیستم ارائه دهنده حسهای درونی که شما برای دسترسی به اطلاعات نهفته ذهنی خویش استفاده می کنید . برای مثال ، در عده زیادی از افراد مشاهده تصویر ذهنی روز تعطیل ، آنها را به ادراک مجدد تمام خاطرات مفصل و مهم و تجربیات مربوط به آن هدایت می کند.

LEADING : تغییراتی که شما پس از کسب راپورت کافی با فرد دیگر انجام می دهید تا او از این تغییرات تبعیت و دنباله روی کند. (هدایت)

MAP   OF  REALITY : ارائه تصویر ذهنی هر فرد از جهان و هستی که بر پایه ادراکات و تجربیات فردی او ایجاد شده و شکل گرفته است . (طرح واقعیت = جهان بینی )

MATCHING : تطابق با قسمتهای مختلف رفتاری ، مهارتی ، باوری و ارزشی دیگران به قصد افزایش سطح ارتباط موثر یا راپورت با آنها.

META   MODEL: طرحی در کلام یا زبان که بر اساس کاربرد اصول {MODELINGجریان تشخیص سلسله مراتب منطقی عقاید و رفتارها برای انجام موفقیت آمیز یک کار}در سطح جهانی بنا شده و مجموعه ای از طرحهای کلامی و پرسشهایی است که زبان را به تجربه مرتبط می سازد.

METAPHOR : برقراری ارتباط انسانی غیر مستقیم با دیگران با کمک داستان یا تصویری که نوعی مطلب یا مقایسه را به ذهن فرد دیگر وارد میکند. در ان . ال . پی ، متافور یا استعاره ، تمام انواع تشبیهات ، تمثیلات و کنایات را در بر می گیرد.

MILTON   MODEL : بر عکس META  MODEL، در این جا به صورت هنرمندانه ای طرحهای کلامی مبهم برای ایجاد و استمرار ارتباط موثر و مسئولانه با فردی دیگر و به قصد دسترسی به تجربیات و منابع ناخودآگاه او استفاده شوند.

MISMATCHING : تطابق  رفتارهای خویش به شکل دیگر و متفاوت یا متضاد با رفتارهای دیگر به قصد هدایت مجدد ، قطع کردن یا خاتمه دادن به رابطه موجود با آنها ( در جریان یک ملاقات یا مذاکره ) و یا با هدف اینکه آنها در رفتارهایشان تغییراتی یا تعدیلهایی را به وجود آورند.

MODELING : جریانی که موجبات تشخیص سلسله مراتب و نظم را در رفتارهایی فراهم می سازد که برخی از افراد را قادر به انجام برخی از کارها می کند .پایه و اساس ان.ال.پی

MULTIPLE   DESCRIPTION : دانش و خرد لازم برای داشتن دیدگاه یا نقطه نظرهای متفاوت درباره یک واقعه . سه وضعیت ادراکی وجود دارد.

وضعیت اول : واقعیت از نقطه نظر شما.

وضعیت دوم : واقعیت از نقطه نظر فرد مقابل.

وضعیت سوم : واقعیت از نقطه نظر یک فرد بی طرف.

به مجموعه سه وضعیت فوق ، توصیف چند گانه گفته می شود.

NEURO-LINGUISTIC PROGERAMMING : مطالعه فضیلت و موفقیت ، طرحی درباره اینکه افراد چگونه تجربیات خویش را انجام می دهند و مطالعه ساختار تجربیات ذهنی.

NEUROLOGICAL    LEVELS : سطوح متفاوت تجربه : محیط ، رفتار ، قابلیت ، باور ، هویت و معنویت (یا روحانیت )

NOMINALIZATION : اصطلاحی در علم زبان برای جریانی که در طی آن کنش (فعل ) به کلمه ای مجرد و انتزاعی تبدیل می شود. همین طور واژه هایی برای اشاره به اسمهایی که به این صورت تشکیل می شوند . برای مثال ، مرتبط کردن به ارتباط تبدیل می شود.یک روندی که در نهایت به یک شیئ یا چیزی تبدیل می گردد.

OUTCOME : یک هدف دلخواه و اختصاصی که در نهایت بر اساس حس کردن مشخص می شود.به این معنی که در زمان رسیدن به آن ، می دانید که چه چیزی را باید ببینید ، بشنوید و یا احساس کنید .

( دستاورد حسی خاص)

PACING : کسب و استمرار راپورت ( رابطه ای مبتنی بر اعتماد و مسئولیت پذیری متقابل با دیگران ) در گذر زمان با ملاقات دیگران در شرایط باور و عمل به طرحی که از جهان در ذهن دارند.

POSITIVE   INTENTION : نیت خیری که زمینه ساز هر عمل یا باوری است .

PREDICATES : کلمات مبتنی بر حس که اشاره به کاربرد یکی از مسیرهای متفاوتی دارند.که ما از طریق آنها به تجسم و بیان اطلاعات در درون خودمان از طریق به کارگیری حواس پنجگانه می پردازیم و از دیدن ،شنیدن ، احساس کردن ، بوییدن و چشیدن استفاده می کنیم.

PREFERRED REPRESENTIAL SYSTEM : سیستم ارائه کننده حسی که فرد بیشتر برای تفکر آگاهانه از آن استفاده می کند و تجربیاتش را به وجود می آورد.

PRESUPPOSITION : عقاید یا باورهایی که فرض می شوند تا بر پایه و اساس آنها علوم یا فرضیه هایی بنا شوند.

RAPPORT : رابطه مبتنی بر اعتماد و مسئولیت پذیری متقابل با خودمان و دیگران.

REPRESENTATIONAL SYSTEM : مسیرهای متفاوتی که ما از طریق آنها به تجسم و بیان اطلاعات در درون خودمان از طریق به کارگیری حواس پنجگانه می پردازیم . برای این کار ما از حواس خودمان مانند بینایی (دیدن)، شنوایی (شنیدن) ، کی نس تتیک (احساس بدن) ، بویایی(بوییدن)و ذائقه (چشیدن) استفاده می بریم .

RESOURCES : هرچیزی که می تواند به شما در رسیدن به محصول یا دستاوردی کمک کند. برای مثال : حالت فیزیولوژیک ، افکار ، باورها ، استراتژیها، تجربیات ، انسانها، حوادث ، دارائیها ، مکانها ، حکایتها و غیره .(امکانات موجود)

SECOND   POSITION : دیدن جهان ازنقطه نظر فردی دیگر ، و در نتیجه دانستن واقعیت آن تا حدود یا به میزان بیشتر.

SELF   MODELLING : طرح ریزی منظم (MODELLING) برای حالت موفقیت با توجه و تکیه به امکانات موجود.

SENSORY   ACUITY : یک جریان آموزشی برای ایجاد تمایز بهتر و مفیدتری در مورد اطلاعات حسی که ما از جهان دریافت می کنیم. (معنی تحت الفظی جمله انگلیسی،حدت حواس می شود.)

SPIRITUAL : سطحی از درک که شما بیشتر خودتان هستید و یا بیشتر با خودتان و بیشتر با دیگران مرتبط هستید . یکی از سطوح نورولوژیک .

STATE : خلاصه ای از افکار ، احساسها ، هیجانها و انرژی جسمی و روانی.

STRATEGY : یک سلسله مراتب قابل تکرار از افکار و رفتارها به صورت ثابت که نتیجه یا محصول خاصی را به بار می آورند.

SUBMODALITIES : تفاوتهای ظریفی که ما در مورد هر یک از مجاری متعدد برانگیزاننده اطلاعات درونی از طریق حواس مختلف قائل می شویم . کیفیت هر برانگیختگی درونی ما .کوچکترین خشت یا آجر در بدنه و دیواره های افکار ما.

THIRD   POSITION : ادراک جهان ازنقطه نظر ناظری که در کنار ( نه در متن جریان ) قرار گرفته است .

TIMELINE : خطی که گذشته شما را به آینده تان متصل می سازد . نحوه ذخیره تصاویر ، صداها و احساسهای ما از گذشته ، زمان حال و آینده .

TRANCE : حالت تغییر یافته ذهنی که بر اثر متمرکز شدن ، محدود یا باریکتر شدن و ثابت شدن موقت توجه به درون حاصل می شود.

UNCONCIOUS : هر چیزی که در محدوده آگاهی کنونی شما قرار ندارد.

>> کلمات کلیدی: اصول ارتباطات، NLP

مديريت بازاريابي، بازاريابي ، فروش، مديريت فروش، مدير فروش ، مديريت  برند، برندینگ، برندسازی، افزایش فروش، فروش تلفنی، بازاريابي مستقیم، بازاريابي  تلفني، مشاور فروش، مشاور بازاريابي ، استراتژی فروش، تکنیک فروش، تکنیک های افزایش فروش، تکنيک هاي افزايش فروش ، برند، مشاوره بازاریابی و فروش، مشاوره فروش، مشاور بازاریابی، مشاوره بازاریابی، مشاور مدیریت، مشاوره مدیریت، توزيع و پخش مويرگي، بازرگاني خارجي و ترخيص كالا، اصول بازاريابي، مدیریت بازاریابی، مديريت برند، برندینگ، برندسازی، استراتژی‌ فروش، تاکتیک فروش، استراتژی اوصل  بازاریابی و فروش، قیمت گذاری، مدیریت قیمت، تحقيقات بازار، تحقیقات بازاریابی، مدیریت تبليغات، استراتژی تبلیغات، مديريت فروش و رموز فروش موفق، اصول مديريت، مدیریت کسب و کار، اصول مذاکره، مدیریت مذاکره، اصول مذاکره موفق، مذاکره فروش موفق، ارتباطات بازاریابی، دکترای مدیریت، دکتری، مجتبی شفاعی، دکتر شفاعی، تحصيلات تکميلي، ساير مطالب، نکات مفيد و خواندني، مدیران موفق، مدیریت موفق، فروش موفق، مديران و شرکتهاي موفق، حکايتهاي مديريتي، رموز موفقيت، افزایش فروش، تکنیک های افزایش فروش، برنامه فروش، هدفگذاری فروش، برنامه بازاریابی، بازاريابي و تبليغات، مشاوره تبلیغات، طنز و سرگرمي مديريتي، مدیریت فناوري اطلاعات، بازاریابی الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، فروش اینترنتی، فروش الکترونیکی، تجارت الکترونیک،  ویدئوهای تبلیغاتی، محصولات، راه حل بهبود فروش، مقاله مدیریتی، مشاوره رایگان فروش، پژوهش‌، تحقیقات بازار، بازارشناسی، بازارسازی، بازاریابی، کتاب الکترونيک، ایبوک، کتاب بازاریابی و فروش، خلاصه کتاب، فایلهای آموزشي، نرم‌افزار تلفن همراه،  استخدام و كاريابي، رموز كاريابي، شیوه كارمندگزيني، مشاوره استخدام، ساختار تیم فروش، سایت های کاریابی، فروش تلفنی، Telemarketing، با عقابها پرواز کن، راه اندازی شرکت پخش، توسعه فروش، افزایش فروش، مشاوره بازاریابی، مشاوره، دکتر مجتبی شفاعی، سررسید مدیریتی، پاورپوینت مدیریتی، PDF، PPT، بسته آموزشی، ویزیتوری، فروش حضوری، تکنیک های فروش، استراتژی فروش، راهکارهای افزایش فروش، منشی، مسئول دفتر، کاریابی، استخدام، کارگزینی، جذب، آموزش، دوره آموزشی، عارضه یابی، مدرس، استاد دانشگاه، فناوری، تکنولوژی، MBAر، EMBA، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت استراتژیک، رشد فروش، روند فروش، تاسیس، راه اندازی شرکت پخش، راه اندازی واحد فروش، اصلاح ساختار فروش، رموز موفقیت، رموز فروش، تکنیکهای افزایش فروش، فروش