مديريت فردا - خدمات مدیریت فردا

اگرچه استفاده صحیح از ابزارهای روز صنعت پخش و همچنین طراحی و جاری سازی فرآیندهای چابک می تواند نقش بسزایی در رشد یک شرکت پخش داشته باشد، اما باید به یاد داشته باشیم که رشد یک شرکت پخش بدون رشد مهارتها و ارتقاء نگرش پرسنل آن میسر نمی باشد.
خدمات مدیریت فردا :

1- تدوین شرح وظایف کارکنان و واحدهای سازماینی

2- تدوین و اجرای برنامه توسعه مهارتهای ادراکی کارکنان

3- ارزیابی فرهنگ سازمانی و عارضه های فرهنگی درون سازمانی

4- تدوین و پیاده سازی فرآیندهای مدیریت و توزیع اطلاعات در سازمان

و

5- برگزاری دوره ی آموزشی (تحلیل و برنامه ریزی فروش، راه اندازی سامانه BI و ...)

6- تدوین شاخص های سنجش عملکرد کارکنان