مديريت فردا - خدمات مدیریت فردا

اگرچه استفاده صحیح از ابزارهای روز صنعت پخش و همچنین طراحی و جاری سازی فرآیندهای چابک می تواند نقش بسزایی در رشد یک شرکت پخش داشته باشد، اما باید به یاد داشته باشیم که رشد یک شرکت پخش بدون رشد مهارتها و ارتقاء نگرش پرسنل آن میسر نمی باشد.
خدمات مدیریت فردا :

1- تدوین شرح وظایف کارکنان و واحدهای سازمانی

2- تدوین و اجرای برنامه توسعه مهارتهای ادراکی و فنی کارکنان

3- ارزیابی فرهنگ سازمانی و عارضه های فرهنگی درون سازمانی

4- تدوین و پیاده سازی فرآیندهای مدیریت و توزیع اطلاعات در سازمان

5- استانداردسازی عملکرد بر مبنای ایزو (ISO-9001و ISO-10002 و ISO-10004 و ISO-10001 و ISO-10003 و ISO-20252 و ISO-27001 و ISO-10015 )

و

5- برگزاری دوره ی آموزشی (تحلیل و برنامه ریزی فروش، راه اندازی سامانه BI و ...)