مديريت فردا - خدمات مدیریت فردا

 

 

بطور کلی خدمات رفتارشناسی را می توان در گروه اصلی دسته بندی نمود :

 

الف) خدمات مطالعات و آماری هوشمند

- کشف الگوی رفتاری مشتریان

- خوشه بندی عملکردی مشتریان و نمایه سازی

- ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان

- ارزیابی و شناخت الگوی خرید مشتریان

- خوشه بندی اجتماعی-ارتباطی مشتریان

- تحلیل سودآوری یک خدمت یا محصول

- شناخت و دسته بندی مشتریان غیرفعال، فعال و سودآور

- پیش بینی رفتار آتی مشتریان (Prediction) :

- پیش بینی ریزش مشتریان

- پیش بینی خرید آتی و سوددهی هر مشتری

و غیره

ب) خدمات مطالعات رفتاری و روانشناختی

- سگمنت بندی مشتریان (رفتاری و دموگرافیک)

- ارزیابی وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی مشتریان

- سنجش رضایت و کیفیت ادراک شده مشتریان

- سنجش نگرش و افکارسنجی مشتریان

- ارزیابی الگوی تصمیم گیری مشتری (تحلیل ارزش)

- سنجش نگرش ذینفعان (کارکنان، مدیران، پیمانکاران)

- تدوین شاخص های اثربخشی برنامه وفاداری

- تحلیل یکپارچه تجربه مشتری

و غیره

 

 

منابع اطلاعاتی :

- پایگاه های اطلاعاتی کارفرما

- گزارشات آماری و توصیفی موجود نزد کارفرما

- کاوش اطلاعات و ممیزی سازمان کارفرما

- داده های اطلاعاتی دست اول (در خصوص صنعت مربوطه و یا فضای بازار)

- پرسشنامه و چک لیست (مشتریان، کارکنان، مدیران)

- مصاحبه ساختاریافته و نیمه ساختاریافته

و غیره

 

ابزارها و روش ها:

- تحلیل های آماری پیشرفته و چندپارامتره

- تحلیل شکاف

- تحلیل سلسله مراتبی

- داده کاوی و الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی

و غیره