مطالب آموزشي - هوش تجاری

رویکردهای تکنیکی به مفهوم هوش تجاری را می توان بطور خلاصه در تصویر زیر بیان نمود :