مطالب آموزشي - برندینگ و تبلیغات

فرآيند ايجاد وساخت نام ونشان تجاري، شامل برنامه ريزي نام ونشان تجاري، تحليل نام ونشان تجاري،راهبرد نام ونشان تجاري، ايجاد وساخت نام ونشان تجاري، مميزي نام ونشان تجاري است. ايجاد وساخت نام ونشان تجاري، با درك ويژگي هاي كليدي محصولات وخدمات ونيز درك وپيش بيني نيازهاي مشتريان آغاز مي شود.

مهار ثبات نام ونشان تجاري، رهبري نام ونشان تجاري، وحضور بين المللي ، نياز به توالي وترتيب سازمان يافته فرآيند ايجاد وساخت نام ونشان تجاري دارد.

به هنگام ساخت نام ونشان تجاري، اولين كاري كه بايد انجام داد بيان يك رسالت نام ونشان تجاري گويا است كه نشان دهنده آن چيزي است كه بايد با آن انجام دهد دوم اين كه بايد مجموعه اي واضح ومنسجم از ارزش هاي نام ونشان تجاري ويك هويت نام ونشان تجاري را اضافه كنيد تمام اجزاي نام ونشان تجاري ونام تجاري، نشان تجاري، وشعار تبليغاتي، بايد متناسب با آن ايجاد شوند تا يك هويت بصري منحصر به فرد را ايجاد كنند كه منعكس كننده آن چيزي باشد كه شركت انجام مي دهد و نيز آن چيزي كه نگرش وفرهنگ آن است قدرتي كه يك نام ونشان تجاري در ذهن مشتري باقي مي گذارد و ارزش ويژه اي نام ونشان تجاري، يك پل راهبردي حياتي از گذاشته به آينده ومجموعه اي از ارزش هاي ذخيره شده است كه با شنيدن يك نام ونشان تجاري در ذهن مشتريان  تداعي مي شود اين تداعي ها ارزش هايي را فراتر از عملكردهاي اصلي محصول به دليل سرمايه گذاري هاي گذشته در بازاريابي نام ونشان تجاري كه در مدل ارزش ويژه نام ونشان تجاري براساس مشتري نشان داده شده اند مي افزايد.

تحليل نام ونشان به شرح وتعيين يك رسالت نام ونشان تجاري مناسب، شرح ويژگي يك نام ونشان تجاري وتعيين ارزش هاي نام ونشان تجاري كمك مي كند هم راستا شدن با رسالت و ديدگاه شركت براي درنظر گرفتن اجزاي نام ونشان تجاري مجزا، متمركز وكارآمد كه بتواند به ايجاد يك راهبرد نام ونشان تجاري بلندمدت كمك كند لازم وضروري است.

سي سي(c) نامگذاري اشاره به شرايط اجتناب ناپذيري دارد كه لازمه وموجب نامگذاري موفق است انسجام، وضوح ثبات به منظور اين كه آن را تكميل كنند، اصل نامگذاري چهارم وپنجم را نيز اضافه مي كنيم: قابليت ديد واصالت يك راهبرد نام ونشان تجاري فقط نبايد به خاطر تغيير، تغيير كند تلاش هاي نام گذاري مجدد يا احيا وتجديد نام ونشان تجاري وشايد حتي تضعيف شده بايد نامگذاري مجدد انجام دهند كه درست شبيه همان ساختن نام ونشان تجاري از روي يك طرح است راهبرد نام ونشان تجاري شامل توسعه وايجاد يك رسالت قوي، جايگاه يابي، وعده هاي نام ونشان تجاري ومسئله ارزش است.نام ونشان تجاري موفق تنها محصولات را نمي فروشند، آن ها ارزش هاي مشخصي كه تعدادي از محصولات دارند را انتقال ميدهند.

يك عنصر كليدي موفقيت، ايجاد يك ساختار منسجم وهماهنگ نام ونشان تجاري در كشورها وبين محصولات است كه تعداد مراحل ونام ونشان هاي تجاري را در هر مرحله مشخص مي كند.

مميزي نام ونشان هاي تجاري به دنبال سنجش نقاط قوت وضعف يك نام ونشان تجاري وكل سبد نام ونشان تجاري است كارت امتياز نام ونشان تجاري، عملكرد نام ونشان  تجاري شما را در ارتباط با اولويت هاي مشتري بررسي مي كند براساس تحليل داخلي وخارجي مميزي مطابقت وراهبردي بايد به طور منظم انجام پذيرد ديگر معيارهاي نام ونشان تجاري مثل هوش كسب وكار ، جست وجوي لغات كليدي يا پردازش زبان طبيعي مي توان انجام پذيرد.

بينش هاي مبتني برحقيقت، براساس درك ارزش ويژه ي نام ونشان تجاري ونقش اقتصادي نام ونشان تجاري در سود شركت، پايه واساسي را براي يك سبد نام ونشان تجاري موفق ، تشكيل مي دهد.

در طول زمان، هر نام ونشان تجاري نياز به ارزشيابي مجدد، تنظيم و سازگاري ونامگذاري مجدد دارد.

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت