مطالب آموزشي - ساير مطالب

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

از سختکوشی وموفقیت یزدی ها در کسب وکار بسیار شنیده ایم. یزدی با بیابان می جنگد،با کم آبی در ستیز است وبا محرومیت ها ومحدودیت های اقلیمی مبارزه می کندوبه جای ناله وشکایت وانزوا وتسلیم می کوشد تا راهکارها ،ابزارها وسازو کارهایی مناسب برای رفع نبودها وکمبود ها بیابد وبا مدیریت هوشمندانه دخل وخرج وافزایش کارائی واثربخشی نوعی توان بخشی مدیریتی را مطرح نماید وبه بهره وری بیشتری دست یابد.


یزدی راه نتیجه گیری بهتر وبیشتر را در ساده کردن امور و ساده زیستی   یافته است وبا بهبود فرایندهاو فعالیت  ها ،به جبران نداشته ها پرداخته است.

 

یزدی یاد گرفته است که برای دستیابی به آب باید از خواب گذشت واندیشه ای ناب داشت  و چون با سختی ومشقت به آب می رسد قدر هر قطره ی آنرا بداند. امروزه هر جا چاه آبی وجود دارد و کشاورزی مبتکرانه ای است اثری از مقنی وکشاورز یزدی نیز هست. یزدی با پر کردن آب در کوزه وقرار دادن آنها در کنار دانه ها وبوته های کاشته شده، آبیاری قطره ای را بنیان گذاری کرد. یزدی در جنگ با طبیعت تسلیم نشد بلکه یاد گرفت تابا واقع بینی ودرک شرایط ،چگونه زندگی کند.او چهار عنصر « عزم ،حزم ، نظم و رزم » را بعنوان الزامات غلبه بر محرومیت ومحدودیت  و موفقیت در مدیریت می داند وبا اراده ،دوراندیشی ،انضباط  و مبارزه برای رسیدن به اهداف خود در زندگی وکسب وکار تلاشی خستگی ناپذیر دارد.
ویژگیها وسبکهای مدیریتی گوناگونی در دنیا وجود دارند که آگاهی وشناخت آنهامی تواند نگرش ، دانش ،رفتار ورویکرد افراد را تحت تأثیر قرار داده وتغییر وتحولاتی در مدیریت آنان بوجود آورد. بررسی ومطالعه ویژگیها وسبکهای مدیریت بعضی از ملل وکشورها بویژه کشورهایی مانند ژاپن وچین ونیز افراد وچهره های برجسته وموفق همچون جک ولش ؛بیل گیتس، ماتسو شیتا وهوندا در سالهای  اخیربرای علاقمندان مدیریت جذابیت خاصی داشته اند.
نگارنده در چند سال گذشته با تمرکز بر ویژگیها وسبک مدیریت  ایرانی ها از جمله دریانیها،یزدیها ، بازاری ها ونیز بعضی از چهره های موفق کشورمان در حوزه های گوناگون (هنوز ادامه دارد) کوشیده است تا تصویری از مدیریت ایران وایرانی ارائه داده وآنرا در معرض ارزیابی علاقمندان قرار دهد.
در مطالعات وبررسی های انجام شده ومصاحبه با تعداد زیادی از کارآفرینان ،کارفرمایان،مدیران وکارشناسان ، موارد ونکات بسیار زیادی در مورد ویژگیها ،خصلتها وشیوه مدیریت یزدی ها مطرح شدند که نتایج حاصله را  با عنوان « مبانی مدیریت یزدی ها» یا « ده فرمان مدیریت یزدی ها» به شرح زیر تقدیم می دارد. لازم است اشاره شود که اگرچه عوامل ونکاتی که در این مقاله به آنها پرداخته شده اند در مدیریت سایر شهرها وگروهها نیز مطرح  هستند ،اما بطور نسبی در یزدی ها پررنگ تر ومحسوس تر می باشند.


1-ایمان واعتقاد
توجه ، احترام ورعایت ارزشهای دینی وانسانی در یزدی ها یکی از ارکان مدیریت آنهاست که خود نقش مهمی در رفتار ونوع برخورد آنهابا انواع پدیده ها دارد. بعضی از آثار جالب توجه این نوع ویژگی یزدیها را می توان در حلال وحرام وحق وناحق درزندگی وکسب وکار آنان یافت.

راستی ودرستی،انصاف ومروت،صرفه جویی ، وجدان کاری وآرامش ونرمش یزدی ها از ایمان واعتقاد وباورها وارزشهای نهادی آنان سرچشمه می گیرد. ایمان واعتقاد بعنوان یکی از ویژگیهای برتر مدیریت یزدی هاست که خود نوعی اعتبار و پذیرش در مخاطبان فراهم می سازد.یزدی معتقدومومن از خلافکاری در کسب وکار پرهیز می کند و از لغزش در ارزش  وگناه و نادرستی می ترسد . نا آگاهی ،افراط ،وسواس وبرداشت نادرست واشتباه از ایمان ،اعتقاد وارزشها باعث شده اند تا بعضی از یزدیها گرفتار تعصب ،خرافات وسنتی ماندن شوند که نتیجه آن عقب ماندگی ،وازدگی و محدود شدن دامنه تحول وتوسعه آنهاست.


2- صرفه جویی
یکی از ویژگیهای بارز یزدی ها،صرفه جویی است وصرفه جویی از نظر آنان به معنای  بجا، بموقع و به اندازه خرج کردن است.علت اصلی صرفه جویی در یزدی،حساسیت او به دخل وخرج ،هزینه وفایده وحساب وکتاب است.یزدی ها ،صرفه جویی را نوعی مراقبت ودقت برای صحت خرج می دانند ودر«مدیریت هزینه» مهارت خاصی دارند. مدیریت هزینه از دید یزدی ها کم خرج کردن نیست بلکه «درست خرج کردن »است.یزدی حسابگر است و در هزینه کردن پول ووقت ومنابع تا جائی خرج می کند که ارزش زا و به صرفه باشد یعنی آنچه را بدست می آورد بیش از آنچه باشد که از دست می دهددر واقع همواره نوعی محاسبه وتحلیل هزینه / فایده در یزدی ها وجود دارد.

شاید همین دقت و حساسیت در هزینه باعث شده است تا دورریز وضایعات  واسراف در یزدی ها در محیط خانه وخانواده تا سازمانهای اقتصادی واجتماعی کمتر از سایر نقاط کشور باشد.یزدی ها افرادی مقتصد نامیده می شوند. آنها مقتصد بودن را در  استفاده بهینه از منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود می دانند. یزدی با درک محدودیت منابع، خود را موظف ومکلف به استفاده ی درست از آنها می داند. اغلب یزدی ها معمولاً دارای نوعی بینش اقتصادی هستند که رفتار اجتماعی آنان را نیزتحت تأثیر قرار می دهد.

هنر، مهارت ،تدبیر وتدبر یزدی ها در استفاده از منابع برای کسب منافع ومدیریت هزینه آنها ریشه وپیشینه ای قوی دارد .بعبارتی می توان گفت صرفه جویی یزدی ها نوعی مزیت رقابتی متمایز آنان است که به سادگی قابل تقلید نیست.برای یزدی هزینه نوعی سرمایه گذاری است که باید بازده داشته باشد.به همین دلیل ولخرجی وبد خرجی در یزدی کمتر دیده می شود.یزدی در صرفه جوئی زبانزد است .حتی در خرج کردن واژه ها والفاظ.ظریفی می گفت اگر برای یزدی کاری چشمگیر ویا اقدام مطلوبی  انجام دهی در پاسخ خواهد گفت:« یک بارک الله طلب تو»!

افراط در  صرفه جویی توسط بعضی از یزدیها به شکل « خست » در می آید که آثار زیانبار زیادی دارد و باعث مال اندوزی وپس رفت  وآزار واذیت  می گردد.آزمندی مادی ومالی ،نیازمندی های معنوی وانسانی را پس می زند وزندگی را  در خدمت مال می سازد نه مال را در خدمت زندگی.


3 -  قناعت
یزدی ها مردمانی قانع هستند اما قناعت آنها به معنای سیر شدن ودرجا زدن وایستائی نیست بلکه ایجاد نوعی موازنه بین داشته ها وخواسته ها از طریق خودداری از ریسک های بی مطالعه وآزمندی وهوسهای زودگذر است. قناعت برای یزدی یعنی شامل شکرگذاری وسپاس وحفاظت از آنچه دارد ، واقع بینی  در ارزیابی  شرایط خود ومحیط ،وتلاش برای افزایش آنچه دارد، با درک  ضرورت  پیشرفت ،رشد ،توسعه وتحول. شاید در کمتر نقطه ای از کشور بیش از یزد ویزدیها عبارات وجملات « خدایا شکر» ،« راضی به رضایت تو هستم» ، شنیده وگفته شود.در متن این گفته ها نوعی آرامش ورضایت از وضع موجود نهفته است که خود زمینه ساز حرکت وبلند پروازی های آینده وبیشتر است.

بعبارتی دیگر قناعت در یزدی به معنای رضایت از مدیریت زندگی وکسب وکار در شرایط فعلی باتوجه به مجموعه تلاشها وتوانمندی ها است. یزدی قناعت را برای توانگر شدن ضروری می داند زیرا در قناعت نوعی آرامش حال وانگیزش آینده وجود دارد. بعبارتی یزدی نه تنها معتقد است که « قناعت توانگر کند مرد را» بلکه با توجه به ضرورت آرامش ومحیط مساعد برای رشد وگسترش بیشتر، باور دارد که « زیادت توانگر کند مرد را» آنهم زیادت در اندیشه درست ،کار درست وتولید درست ومنافع وعایدی درست. یزدی « زیادت طلبی قانع وقانعی زیادت طلب» است یعنی بلند پروازی را با توجه به توانائی هایش می پذیرد ودنبال می کند. بعضی از گروههای یزدی بویژه کسانی که حوزه ی رشد وتوسعه آنها محدود است وحوصله مبارزه وتحول ندارند ونیز رضایت خدا و خود را در ریاضت ومحدودیت جستجو می کنند به حداقل ها قانع شده وگرفتار نوعی زندگی وکسب وکار آب باریکه ای می شوند و دیگران را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهند.


4-  اهل کار بودن
کارکردن برای یزدی یک اصل مهم زندگی است وکار را از کارورزی وکارگری تا کارآفرینی وکارفرمایی باور دارد وهمواره یاد گرفته است که باید شاگردی کند تا استاد شود .بنابراین کار را عار نمی داند بلکه کار را مایه وپایه سازندگی وبالندگی وارزش وافتخار می داند.اما هر کاری را فقط بعنوان اینکه کار کند دوست ندارد. یزدی می کوشد تا کاری را که دوست دارد حتی اگر از نظر دیگران جذاب وجالب نباشد انجام دهد ومسیر رشد وپیشترفت را در کار درست ودرست کار کردن می داند.یزدی به درستکاری وسخت کوشی  شهرت دارد واین را ساده بدست نیاورده است. درستکاری یزدی حاصل  باورها ،ارزشها واعتقادات اوست که در او نهادینه شده ونمی تواند ونمی خواهد غیر از آن باشد.یزدی در مبارزه با محرومیت ومحدودیت یاد گرفته است که چگونه با سخت کاری وپرکاری ،کمبودها را جبران کند وکار را مدیریت کند. بعبارتی دیگر یزدی ها اهل کار هستند واهل کار بودن را در سه عامل « کار،پیکار،ابتکار وپشتکار» خلاصه کرده اندآنها بیکاری را نوعی بیعاری می دانند وکار را مایه افتخار دانسته وبه کسب وکار سالم وحلال اعتقاد دارند وبرکت را در حرکت وکار درست ودرستکاری جستجو می کنند.

مدیریت کار برای یزدی بمعنای کار مدیریتی نیست بلکه بمعنای اداره کردن هرکار اثربخش وثمربخش ومفید است. ارزش کار به نوع کار است ونه سطح و رده وعنوان آن. با توجه به ارزشی که برای کار کردن قائل هستند می کوشند تا با چالش ها روبرو شوند ودر میدان مبارزه ورقابت حضور یابند وبا خودداری از تخریب رقبا وحریفان بر پرورش شایستگی ها  و توانمندی های خود بیفزایند تا از دیگران عقب نمانند.یزدی بعلت محدودیت ها ومحرومیت های اقلیمی وطبیعی توانسته است با خلاقیت وابتکار،راه کارهای متمایزی برای مبارزه با طبیعت بیابد که مهمترین آنها وجود معماری یزد وبادگیرهاست که بعنوان شاهکار معماری در دل کویر سوزان مورد احترام جهانیان قرار گرفته است.

چگونگی استفاده از قنات ها ومدیریت آب رسانی وکشاورزی وآبیاری قطره ای از دیگر ابتکارات یزدی هاست . آنها آموخته اند که چگونه با کمبودها ونداشته ها برخورد کنند وبرآنها غلبه نمایند.  یزدی پشتکار وپیگیری امور می کوشد تا به جای افسردگی ،سرخوردگی  و در جستجوی فرصت برای راهگشائی  ومشکل گشایی باشد.ح.صله و بردباری و مقاومت وپرکاری یزدی باعث شده اند تا دستیابی به اهداف از طریق سماجت وپیگیری وپشتکار یزدی امکان پذیر شود.
بررسیها  نشان می دهند که یزدی ها هم به دلایل گوناگون بویژه ترکیب فرهنگها ونیروهای انسانی در سازمانهای تولیدی وبازرگانی یزدی ها ونیز عوامل فردی ومحیطی ،اگرچه هنوز هم نسبت به دیگران اهل کار وتلاش هستند اما کیفیت کا ر آنان وحساسیت به عناصر مدیریت کار نسبت به گذشته کاهش یافته است.


5- مشتری مداری ومردم داری
یزدی ها  مردم داری ورضایت مشتری  را مایه برکت می دانند ورونق کسب وکارحلال را در رعایت حقوق مردم ومشتری و دادوستد  منصفانه می داند. یزدی حقیقت پذیر است و « حق حرف زدن وحرف حق زدن» را لازمه ی کسب وکار سالم ،وشاداب وپویا می داند ومی کوشد تاآنرا برای مخاطبان خود فراهم سازد. یزدیها رضایت خدا ومردم را ضامن ماندگاری وپایداری  کسب وکارورشد وگسترش فعالیت ها می دانند. آنها بخشی از موفقیت در مدیریت کسب وکار را حاصل نوع دوستی  می دانند ومعتقدند که  انسانیت وسلوک رفتار امواج ارتباطی ویژه ای دارند که ناخودآگاه در دل ومغز دیگران نفوذ می کنند ومورد پذیرش واحترام قرار می گیرند. احترام به حقوق انسانها ونیازهای انسانی  ،اساس مشتری مداری یزدی هاست. روحیه مشتری مداری باعث مبارزه باکم فروشی ،بی انصافی ونادرستی  در دادو ستدها می شود . یزدی ها مشتری مداری را در « تلاش دائم برای معاش سالم» می دانند  و برکت را در رضایت  یافته اند  و می کوشند تا با پاسخگویی به انتظارات مشتریان و رضایت وخشنودی آنهامشتری مداری را از قوه به فعل در آورند.
یزدی ها پیش نیازهای مشتری مداری ومردم داری را در عوامل زیر یافته اند:

 • روحیه واقعی کاسبکاری شامل اخلاق ورفتار حرفه ای وانسانی
 • احترام به حق وحقوق مردم ومشتریان
 • رعایت انصاف ومروت
 • خیرخواهی وخدمتگزاری خالصانه وصادقانه
 • ارتباط با مشتری واطلاع رسانی واطلاع یابی درست
 • پرهیز از افراط وتفریط در برخورد با مشتری
 • حفظ منافع مشترکان وذینفعان در هر دادو ستد وانجام  دادو ستدهای  برنده – برنده


یزدی ها به مراقبت و حفظ مخاطبان بویژه کارکنان ومشتریان خود توجهی ویژه دارند که خود ناشی از علاقه وگرایش آنها به روابط طولانی وپایدار در بسیاری از امور از جمله زندگی خانوادگی ، سازمانی وحرفه ای است. مشتری مداری آنان ریشه در فرهنگ واقتصاد دارد. فرهنگ روابط پایدار با مخاطبان در زندگی وکسب وکار وبه صرفه نبودن از دست دادن مشتری فعلی ویا پرهزینه بودن یافتن مشتری جدید .بعبارتی ساده تر می توان گفت پدیده مشتری مداری در یزدی ها پدیده ای اجتماعی – اقتصادی است.

یزدی اگرچه مردم داری ومشتری مداری را قبول دارد اما رفتار او با مخاطبان بیگانه وناآشنا بسیار محتاطانه است و هر بیگانه ای را به سادگی نمی پذیرد ومحرم نمی داند وبه حریم خصوصی خویش  راه نمی دهد. سخت گیری ،محافظه کاری وحساسیت زیاد یزدی ها نسبت به غریبه وبیگانگان  بر فرایند استخدام ،شراکت ،ازدواج وهمکاری های اجتماعی واقتصادی آنان تأثیرگذار بوده وآن را کند ومحدود می سازد.گاهی روحیه دیرپذیری ناآشنایان باعث از دست دادن فرصتها برای یزدیها می شود.

تا چند دهه قبل به ندرت غیر یزدی در یزد وبنگاه ها وبازار یزد دیده می شد.اما امروز انواع گروهها در یزد فعال هستند وبیگانه پذیری یزدی نسبت به گذشته تغییر کرده است.


6- کیفیت گرائی
یزدی ها معمولاً هم کالا وخدمات با کیفیت می خرند وهم در تولید وفروش کالاها وخدمات خود به کیفیت ومرغوبیت توجه ای ویژه دارند. گرایش یزدی ها به کیفیت ومرغوبیت باعث شده است تا اجناس یزدی پذیرش بیشتری در بازار داشته باشند.

یزدی ها ،کیفیت ومرغوبیت را مهمترین وموثر ترین عامل برای ترویج ،تبلیغ وگسترش فعالیتهای خود می دانند وهزینه کردن برای کیفیت را بیش از هزینه کردن برای بازاریابی وتبلیغات باور دارند.کیفیت گرائی در یزد محدود به عده ای خاص ویا واحد مشخصی نمی شود بلکه بعنوان یک ارزش مشترک در اغلب افرادو خانواده ها ونهادها پذیرفته شده است . یزدی ها بدون آنکه با بسیاری از تکنیکها ،ابزارها ومبانی مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر آشنا باشند ،نوعی مدیریت کیفیت جامع را در زندگی وکسب وکاربه طور تجربی وسنتی  به مرحله اجرا درآورده اند. کیفیت باوری در یزدی ها باعث شده است تا ابزارهای کنترلی کمتری مورد نیاز باشد. کیفیت برای یزدی یک پدیده اجباری ودستوری نیست و هرکس در محدوده ی کاری ومسئولیتی که دارد می کوشد تا به کیفیت ومرغوبیت توجه کند.

یزدی ها خوش جنسی وجنس خوب رالازمه ی موفقیت ،مطلوبیت وپذیرش می دانند.آنها خوش جنسی را تنها در کالا وخدمات محدود نمی دانند بلکه در انسانها ورفتارها نیز باور دارند. خوش جنس بودن نوعی ویژگی ناشی از خوش ذاتی ونیت خیر خواهانه است که بعنوان نیروی هدایت کننده ونظارت کننده افراد می باشد. یزدی  ریشه کیفیت ومرغوبیت  را در «کیف» و« رغبت » مشتری ومخاطب یافته اند .به همین دلیل می کوشدتا مخاطب خود را بهتر بشناسد واز نیازها،خواسته ها،انتظارات،ارزشهاوتقاضاهای آشکار وپنهان اوآگاه شود تا بتواند آنچه را که دیگران برای مخاطب تأمین نکرده اند به خوبی وگاهی بیش از حد تصور وانتظار او برآورده کند .یزدی ها کیفیت ومرغوبیت را نتیجه روحیه بازارگرائی ومشتری مداری دانسته وبعنوان مزیت رقابتی پایدار باور دارند وآنرا حفظ می کنند. فراموش نکنیم که تحولات گوناگون و بویژه شرایط اقتصادی واجتماعی باعث شده اند که بعضی از محصولات یزدی ،کیفیت گذشته را نداشته باشند وبطور نسبی شاهد کاهش کیفیت کالاها وخدمات یزدی باشیم.


7-دور اندیشی وآینده نگری
یزدی ها مردمانی دوراندیش وآینده نگر هستند واین خصلت را می توان در بسیاری از امور زندگی وکسب وکار و رفتارآنان یافت. پستو هاوصندوقچه های خانگی ،نوع  انبار وشیوه ی انبارداری ،پشتوانه سازی برای آینده و نوع سرمایه گذاری وپس انداز، تحصیل فرزندان،شیوه انتخاب همسر ،شریک وهمکاران ونحوه ی  ساختمان سازی وحتی شیوه تصمیم گیری  یزدی هابیانگر وسواس وحساسیت آنها به آینده نگری  ودوراندیشی است.عافیت طلبی ، عاقبت به خیری ،امنیت برای دوران کهولت وتلاش برای خودکفائی معرف نوعی تفکر بلند مدت واستراتژیک وآینده گرائی  یزدی هاست که باعث شده اند تا با دقت وحوصله همه جوانب را بررسی کرده وبا مشورت وهمفکری ومطالعه وملاحظه بسیاری از نکات وآثار کوتاه مدت وبلند مدت ومحاسبه ریسکها ومخاطرات گوناگون ،تصمیم گیری کنند.به همین دلیل معمولاً مرحله وفرایند تصمیم گیری های اساسی وبلند مدت آنان طولانی وکند است اما وقتی انتخاب خود را انجام دهند با علاقه وجدیت وپشتکار برای رسیدن به مقصد واهداف خود تلاش می کنند.

یزدی ها به زیربنا بیش از روبنا توجه دارند ورویکرد آنها در زندگی وکسب وکار رویکرد مبتنی بر پسته کاری است نه سیفی کاری.شاید بتوان گفت رویکرد سیفی کاری( کوتاه مدت) برای نسلهای جوانتروپسته کاری(بلند مدت) برای  نسل های قدیمی تر اولویت دارند. یزدی های قدیمی بر این باور بوده اند که پسته کاری آغاز ی دشوار اما آینده ای پربار دارد وبا تحمل زحمت ،مراقبت وهزینه کردن در شش یا هفت سال اولیه می توان انتظار داشت که نهال پسته به بار نشسته وآنگاه تا پنجاه سال محصول وعایدی مناسب داشته باشد. به همین دلیل یزدی همواره سختی کوتاه مدت را برای خوشبختی بلند مدت می پذیرد وبا نگاهی به آینده دلخواه وقت وپول وانرژی خود را صرف کرده واینگونه هزینه ها را نوعی سرمایه گذاری برای آرامش وپشتوانه آینده می داند. شعار بسیاری از کاسبکاران وکارآفرینان یزدی در زندگی وکسب وکار این جمله همیشه ماندگار است که « دیگران کاشتند ما خوردیم ،ما بکاریم دیگران بخورند» . یزدی بی گدار به آب نمی زند وفقط به شرایط حال ومنافع آنی نمی اندیشد زیرا معتقد است ماندگاری در درست اندیشی ،ودور اندیشی مطالعه وبررسی ،شناخت ودرک واقعیت های امروز واحتمالات آینده است.مشورت ،همفکری ،بررسی ،ارزیابی وانتخاب درست از آداب وعادات  تصمیم گیری یزدی ها برای امور زیربنائی وبلند مدت به شمار می روند.

این خصلت وویژگی یزدی ها شباهت بسیار زیادی با نوع رویکرد وتفکر استراتژیک ژاپنی ها دارد. تفکر وانتظارات ،نگاه به آینده وامید به آینده در یزدی باعث شده است تا در استفاده از منابع موجود وتخصیص آنها وسواس زیادی داشته وهمه چیز را برای رفاه وآسایش فعلی ومنافع آنی صرف نکنند. یزدی اهل ذخیره وپشتوانه سازی برای آینده است .در بسیاری از خانواده های قدیمی یزدی وحتی در بعضی از خانواده های فعلی اگر دختری متولد می شد ،از همان ایام به فکر جهیزیه آینده او بودند واقلام گوناگونی را که بعنوان هدیه در یافت کرده ویا کم کم می خرند ودر پستوها وصندوق خانه ها برای زندگی آینده دختر کنار می گذاشتند.


8- اعتماد واطمینان
یزدی ها اطمینان واعتماد دیگران رادر روابط اجتماعی واقتصادی با درستی ودرستکاری ،امانت داری،خوش قولی وانجام تعهدات  جلب می کنند. آنها معتقدند که اساس هر نوع دادو ستد ،اعتماد و اطمینان است زیرا اعتماد واطمینان باعث آرامش وپذیرش بیشتر وسرعت ،سهولت ووسعت مبادلات ،معاملات ومراودات می گردند. به همین دلیل اعتماد سازی واطمینان بخشی را مصالح اصلی زندگی وکسب وکار می دانند ودر استفاده از این مصالح ارزنده وسازنده بسیار جدی وپایبند هستند. شاید تجربه ی بسیاری از مردم در برخورد ومعامله کردن با یزدی ها گواه این نکته باشد که یزدی بطور ناخودآگاه مورد اعتماد دیگران قرار می گیرد. اعتماد واطمینان حاصل استمرار رفتار درست است که باعث نوعی امتیاز وبرتری می شود.اگرچه اغلب یزدیها وبویژه کاسبکاران ومدیران سعی دارند تا اعتماد واطمینان به یزدی حفظ شود،اما بعضی از یزدی هاوکسانی که قدر وارزش « اعتماد ، اطمینان واعتبار » را درک نکرده اند با نادیده گرفتن ویا نا آگاهی از عوامل وعناصری که باعث اطمینان بخشی واعتماد سازی می شوند ، نگرانی هائی را بوجود آورده وجایگاه ومنزلت یزدی در ذهن مخاطبان را تحت تأثیر قرار داده اند. قابل اطمینان بودن در کسب وکار وکاسبکاری یزدی یک مزیت ویژه وموثر به شمار می رود.


9- خوشنامی
خوشنام بودن وخوشنام ماندن برای یزدی یک ارزش ودارائی واقعی است وسعی وتلاش آنها برای خوشنامی بسیار چشمگیر است.شاید یکی از دغدغه های همیشگی آنان چگونگی نام سازی ،نام گستری ونام داری است.آنها  خوشنامی را یک مزیت رقابتی پایدار وارزشمند در صحنه رقابت وزندگی می دانند زیرا باعث شهرت،اعتبار وپذیرش بیشتر آنها می شود.
خوشنامی برای یزدی ساده بدست نیامده است  وحاصل بسیاری از عوامل اخلاقی ورفتاری واستمرار آنها بوده است که مهمترین آنها عبارتند از :

 • درک واستفاده  از ارزشهای «پندار نیک ،گفتار نیک وکردار نیک »که ریشه در دین زرتشت وزرتشتیان دارد
 • پای بندی به امور اعتقادی واصول وارزشهای اسلامی
 • خوش حسابی وخوش قولی
 • راستی ودرستی
 • خویشتن داری وآبروداری
 • خیرخواهی وانصاف
 • پاک چشمی ونجابت

یزدی ها آنقدر از خوشنامی نتیجه گرفته اند که آنرا بسادگی از دست نخواهند داد.آنها براین باورند که « هر که نامش نیک ،نانش بیشتر»ودر نتیجه نیک نامی را یک سرقفلی برای هر انسان وسازمان می دانند.نام سازی وخوشنام شدن اگرچه دشوار است اما نام داری وخوشنام ماندن بسیار دشوارتر است.به همین دلیل یکی از مسئولیتهای حساس ومهم یزدی های جوان ونسل تازه ،مراقبت برای حفظ این دارائی وسرمایه گذاری های نیاکان خود می باشد.

10- بهره وری بالا
طبق مطالعات انجام شده میزان بهره وری در یزد نسبت به بسیاری از نقاط دیگر بیشتر است.شاید بتوان گفت مهمترین دلیل بالا بودن بهره وری در یزد ویزدی ها،محرومیت ومحدودیت منابع ونوع اقلیم وفرهنگ زندگی یزدی هاست وسمبل این محدودیت را می توان درآب که مایه حیات است جستجو کرد. بنظر می رسد هرجا داده ها محدودتر هستند،فرایند استفاده از داده ها بهتر ومناسب تر شده ودستاوردها ونتایج مطلوبتر خواهند بود.اگر بپذیریم که بهره وری حاصل کارائی واثربخشی است ،می توان نتیجه گرفت که یزدی ها بدلیل حساسیت نسبت به  آنچه که دارند یعنی منابع موجود ومحدود  کوشیده اند تا با پیوند علم وتجربه والگو گرفتن از دیگران وبومی کردن آنها کلیه امور وکارها را با دقت ،صحت ،هوشیاری وبردباری در مسیر درست وبا درستی انجام دهند وبا گامهای ساده وسازنده از هدر دادن وهرز رفتن منابع جلوگیری کنند و همه چیز را در خدمت دستاورد ونتایج مفید وموثر قرار دهند.
بنظر یزدیها بهره وری به معنای عایدی بیشتر از منابع موجود است . آنها بهره وری را حاصل «حساسیت ،قابلیت، خلاقیت ، سادگی و تازگی» می دانند ومعتقدند که برای غلبه بر محرومیت ومحدودیت باید بهتر اندیشید ،درست تر عمل کرد تا مطلوبتر نتیجه گرفت. آنها بهره وری را در درست انجام شدن هر چیز از آغاز تا پایان می دانند.
اگر چه عوامل گوناگونی در بهره وری مدیریت ومدیریت بهره وری یزدی ها نقش دارند اما مهمترین آنها عبارتند از :

 • روحیه نتیجه گرائی وامیدواری
 • تعلق وتعصب به محیط کار وزندگی
 • مسئولیت پذیری ونظم وانضباط
 • عاقبت اندیشی وعافیت طلبی
 • درک محدودیت ومحرومیت ودقت در مراقبت واستفاده از منابع وداده ها
 • پذیرش فرهنگ استاد- شاگردی واحترام به بزرگترها وصاحب نظران والگوگیری برای موفقیت ومطرح شدن
 • خلاقیت ها و ابتکارات فردی
 • پذیرش مدیریت از بالا به پایین یا از پایین به بالا ومدیریت مسئولانه برای پیشترفت فردی ومنافع جمعی
 • روحیه صرفه جوئی ومقتصد بودن

بطور خلاصه یزدی آموخته است که « هر جا بهره مندی از منابع ومواهب کمتر ومحدودتر است، توجه وگرایش به بهره وری حساس تر وبیش تر است» وبه همین دلیل بهره وری را دستاورد بهتر وبیشتر از طریق استفاده بهینه از منابع موجود وتغییر واصلاح فرایندها ،سازوکارها ودلبستگی وهمبستگی می داند واز هر فرصتی وایده ای برای افزایش کارائی وبازدهی واثربخشی وثمربخشی فردی وجمعی استفاده می کند. گاهی گرایش افراطی واضافی وعلاقه زیاد به نتیجه گیریها ی بیشتر وبهتر باعث غرق شدن در کار واعتبار به کار وفراموش کردن زندگی واقعی ،پنهان کاری ،چشم وهم چشمی های مخرب ،سوءاستفاده وبهره کشی از کارکنان ودیگران ، تخریب رقبا وبی توجهی به ارزشها شده و چهره ی یزدی اصیل را خدشه دار کرده اند. اگر حد واندازه در هر پدیده وبویژه در مدیریت زندگی وکسب وکار نادیده گرفته شود رنجش وتنش جایگزین آرامش وآسایش می شود ونتیجه ای جز افسوس وآه از دست دادن ها واز دست رفته ها نخواهد داشت.


با توجه به مجموعه نکاتی که اشاره شد وبسیاری از مطالب ومواردی که از مصاحبه ها وگفتگوها حاصل شده است ،تابلوی مدیریت یزدی ها را به شرح زیر می توان ارائه داد:

1-    اعتقاد

 • حساسیت به حلال وحرام وحق وناحق
 • مدیریت ارزشها در کسب وکار زندگی
 • نیک پنداری ،راست گفتاری ودرستکاری


2--صرفه جوئی

 • حساسیت به هزینه - فایده
 • مدیریت هزینه
 • مقتصد بودن ودرست خرج کردن


3-قناعت

 • حساسیت به نیازمندی وآزمندی
 • مدیریت وموازنه داشته ها ونداشته ها
 • شکرگذاری ورضایت از هست ها ووضع موجود


4- اهل کار بودن

 • حساسیت به کار درست ودرستکاری
 • مدیریت کار بر اساس « کار، پیکار ، ابتکار وپشتکار»
 • ارزش برای کار از کارگری تا کارآفرینی


5- مردم داری ومشتری مداری

 • حساسیت به حقوق دیگران وخود
 • مدیریت ارتباطی ومشتریان
 • همدلی ، همکاری ، همیاری برای منافع جمعی


6
- کیفیت گرائی

 • حساسیت به رضایت ،شکایت وسکوت مخاطب ومشتری
 • مدیریت کیفیت همیشگی وهمگانی
 • توجه به عوامل « کیف» و « رغبت » با بهبود دائم کیفیت ومرغوبیت کالاها وخدمات


7- دوراندیشی

 • حساسیت به آینده
 • مدیریت تحول وتوسعه
 • عاقبت اندیشی ،عافیت طلبی ،دورنگری


8- اطمینان واعتماد

 • حساسیت به اعتبار واعتماد
 • مدیریت تعهدات
 • امانت داری ،خوش قولی ، درستی


9-    خوشنامی

 • حساسیت به نیک نامی
 • مدیریت نام ونشان ( نام سازی ، نام گستری ، نام داری )
 • خیرخواهی ، خوب بودن ، خوب ماندن


10-بهره وری

 • حساسیت به دستاوردها ونتایج
 • مدیریت فرایندها
 • کارائی ،بازدهی،اثربخشی وثمربخشی


سرانجام اینکه:

 • اگرچه بسیاری از ویژگیها وخصلتهای اشاره شده ومبانی مدیریت یزدی ها در سایر شهرها وگروهها نیز وجود دارند ،اما در مدیریت یزدی ها مشهودتر ومحسوس تر هستند.
 • اگر بپذیریم که هیچ چیز ثابت نیست وهیچکس کامل نیست وهمه چیز نسبی ووابسته به چیزهای دیگر است می توان نتیجه گرفت که خصلتها ،ویژگیها ،سبک ومبانی مدیریت یزدیها نیز ثابت وکامل نیست بلکه نسبی ووابسته به بسیاری از عوامل فردی ، جمعی ومحیطی است.
 • « معتقد ،مقتصد، معتمد ، مقاوم ومردم دار بودن» یزدی ها پنج «م» مهم مدیریت یزدی هاست.
 • « عزم ، حزم ،نظم و رزم » ارکان چهار گانه موفقیت مدیران یزدی ها است.
 • ارزش برای « کار ،پیکار،ابتکار وپشتکار» بیانگر اهل کار بودن یزدی هااست.
 • یزد شهر « قنات قنوت وقناعت» که:
 • قنات: بیانگر سخت کوشی ،اراده ،مقاومت وبردباری ونوآوری یزدی برای غلبه بر موانع ودستیابی به منابع است.
 • قنوت:معرف عقیده ، ایمان ، توکل وپای بندی به اصول وامور اعتقادی وارزشی است.
 • قناعت: گویای رضایت وسپاس از داشته ها ووضع موجود وپرهیز از « پرخوردن ، پر خفتن و پرگفتن »یا
 • « اسراف ،سستی وشعارگرائی» است.
 • الگوی مدیریت یزدی ها پیوندی از « مدیریت ومریدیت » است.
 • مشابهت هایی بین الگوی مدیریت یزدی ها وژاپنی ها وجود دارند که ناشی از بعضی از محدودیت ها ، محرومیت ها وخصوصیات مشترک آنهاست که مهمترین آنها را می توان در صرفه جوئی ،کیفیت گرائی ،اهل کار بودن ،بهره وری ، قابلیت اعتماد واطمینان ،مشتری مداری ومردم داری و... یافت که امیدوارم در مطالعه ای تطبیقی ومقاله ای با شواهد علمی وعینی در آینده تقدیم به علاقمندان کنم. فراموش نکنیم که :مدیریت پیوند تدبیر وتدبر برای تغییر وتحول مفیدو موثر است
 • که خود پدیده ای اقتضائی ،انسانی

 

نویسنده : دکتر روستا

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت