مطالب آموزشي - ساير مطالب

بسياري از مراجعین،‌ ميخواهند مديران موجود را ارتقا و توسعه دهند. باور اوليه و عمومي هم اين است كه اين مهم، بيشتر نيازمند آموزش است. نقش آموزش، البته اگر مناسب و متناسب، هم با كار و هم با شاخصه هاي رفتاري فرد باشد، بي بديل است. اما جنبه هاي مهم ديگري هم هست، كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار ميگيرند.


در روشي پیشنهادی ما، چند گام اساسي بايد طي شود.

- ابتدا بايد تعريف سازمان، برگرفته از راهبرد سازمان و انتظارات مديريت ارشد، از مديران تعريف، تبيين و تدوين شود. به عبارتي بايد بدانيم كه ميخواهيم اين فرد را از اينجا كه هست، به كجا ببريم، به چه نقطه اي؟

در اين بخش بسياري تناقضها عيان ميشود، چه تناقض دروني بين خواسته هاي سازمان، و چه تناقض (تناقض، و نه تفاوت) بين شاخصه هاي رفتاري فرد و خواسته هاي سازمان. اولين گام زدودن (در مورد تناقضهاي دروني) و شناسائي (در مورد تناقضهاي رفتاري فرد با انتظارات شغلي) است. اين مسئله هم به سر در گم نشدن مدير كمك ميكند، هم به واقع بينانه شدن انتظارات سازمان از آن فرد.

- در گام بعدي بايد شاخصه هاي رفتاري مدير، تجزيه و تحليل و روشن شوند. بايد بدانيم كه با چه فردي با چه شاخصه هائي مواجه هستيم؟ اينجاست كه متوجه تفاوتها (تفاوت، نه تناقض) ي رفتاري فرد و انتظارات شغلي ميشويم. چون فرض بر اين است كه تغيير مديران كار پيچيده اي است كه تابع پارامترهاي متعدد ديگر هم هست، در اين مرحله روشن ميشود كه كدام دسته از انتظارات سازمان را اين مدير بدون كمك نميتواند برآورده كند. بايد به او كمك كنيم.

همچنين از هميجا روشن ميشود كه اين مدير در چه زمينه هائي نيازمند آموزش است و اين آموزشها در چه زمينه هائي بايد باشند.

- بر اساس آنچه در گامهاي قبلي بدست آمد، چند اتفاق مبارك رخ ميدهد:

احتمال قريب به يقين، براي هر مدير بايد يك دستيار انتخاب شود. اين دستيار وظيفه خواهد داشت كه نقش كمك كننده را براي مدير ايفا كند. اين دستيار، مسئول دفتر نيست، مراقب و ناظم مدير هم نيست. در كنار مدير است تا با جان و دل (چون بر اساس شاخصه هاي رفتاري شغل و مدير انتخاب شده است) به مدير كمك كند تا وظيفه اش را بهتر ايفا كند، شايد بايد بگويم تا نقش اش را بهتر ايفا كند.

در زمينه آموزش، حالا روشن است كه مدير و احياناً دستيارش به چه آموزشهائي نياز دارند. بسيار محتمل است كه اين آموزشها به دو دسته كلي تقسيم شوند. يك دسته عمومي، براي اكثر مديران و دستياران، و يك دسته اختصاصي بسته به شاخصه هاي رفتاري كه بايد تقويت يا اصلاح شوند، براي هر مدير، يا براي دسته هاي كوچكتر. نكته مهم اين است كه گرچه دوره هاي عمومي ممكن است بلند مدت هم باشند، اما دوره هاي كوچكتر، معمولاً بسيار كوتاه مدت و بسيار خاص هستند.

گام آخر، پايش اين فرآيند است. در دوره هايي كه زمانش نبايد كمتر از 6 ماه باشد، تغييرات شاخصه هاي رفتاري افراد بررسي ميشود و از اين راه و با بررسي تغيير در شاخصه هاي رفتاري افراد، ميزان اثربخشي آموزشها قابل ارزيابي است.

ميدانم كه اين فرآيند طولاني به نظر ميرسد، اما در عمده سازمانهاي موفق در دنيا، با چنين برنامه هايي است كه به مقابله با تغييرات مكرر و غير قابل پيش بيني محيطهاي كسب و كار ميروند.

اينكه بخش آموزش سامزان، بهترين مدرسين را بياورد و بهترين دوره ها را برگزار كند، لزوماً به اثر بخشي منجر نميشود. مخاطب بايد شاخصه هاي رفتاري متناسبي داشته باشد كه دل به آن آموزشها بدهد و در جانش بنشيند.

شك نكنيد كه علت عدم شركت اكثر مديران در دوره هاي آموزشي، يا عدم اثربخشي اين دوره ها در عملكرد آنها، همين عدم تناسب است. آنها را به دوره هاي مناسب بفرستيد، تا هم لذت ببرند، هم رضايت شغلي بالا برود و هم سازمان منتفع شود. برنامه ريزي آموزشي كاري است بس دشوار.

 

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت