میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

انقلاب نئولتيك و دست‌يابي انسان به توانمندي‌ توليد محصول چه از طريق دامداري و چه از طريق كشاورزي نياز به مديريت و برنامه‌ريزي را به شكل فزاينده‌اي محسوس نمود. بسياري اعتقاد دارند كه انسان فقط موجودي اجتماعي است در حاليكه انسان از كودكي نشان مي‌دهد كه موجودي اجتماعي و اقتصادي است و وقتي شخصيتش شكل مي‌گيرد، سياسي و فرهنگي هم مي‌شود.

 

اعتقاد نگارنده بر اين است كه كلمات و واژه‌هايي مانند مديريت نامطلوب ، مديريت نا مناسب ، سوء مديريت و ... واژه‌هاي صحيحي نمي‌تواند باشد چرا كه مديريت در معناي واقعي خود مديريت است و اين پديده كه سهمي مهم براي تغيير جهان در هزاره سوم دارد كلمه‌اي واضح و خالص است و هيچ پيشوند و يا پسوندي نمي‌تواند آنرا منفي و يا مثبت‌تر نمايد.

زيرا اين واژه خود تكميل كننده بسيار از رشته‌هاي علمي از جمله مديريت استراتژيك،‌ مديريت بازرگاني، مديريت منابع و ... مي‌باشد.

تقسيم‌بندي مديريت در مسير مراتب عالي است و نمي‌توان آن را در جهت روش‌هاي منفي طبقه‌بندي كرد. بنابراين شايسته است مديريت در دنيا را در وسط يك هرم فرضي قرار داده و زواياي اين هرم را مديريت انديشه‌ها،‌ مديريت آينده‌ها و مديريت نوآوري بدانيم.

 

مديريت انديشه‌ها شامل جمع‌آوري،‌ اصلاح و بسط انديشه‌هاي مديريتي توسعه گرا مي‌باشد، مديريت انگيزه هادرحوزه دانش و مهارت و قابليت بحث مي‌كند . مديريت نوآوري موضوعاتي مانند مديريت بهره‌وري،مديريت منابع، مديريت توليد، اجرا، نظارت و ارزشيابي را در خود دارد. آنچه غير از اين هرم و زواياي آن عمل شود ،مديريت نيست و فقط جاي حرف دال  با حرف رتعويض گرديده و تبديل به مريديت مي‌گردد. فرد مي‌تواند مريد مرئوس خود ، مريد هواي نفس،‌ مريد تفكرات غلط، مدير سهامداران سازمان يا مريد مشتري و مريد... گردد و عملكرد خود را در فضاي مريديت ببرد. اما مديريت در بتن خود قداست واعتبار علمي دارد وعملكرد در اين فضا تما ما" ارزشمند ميباشد.
عملكرد مدير و مريد تفاوت‌هايي دارد كه دراين يادداشت به آن مي‌پردازيم.
-    مريد همواره به دنبال عوامل مقصر است حال آنكه مدير به دنبال عناصر موثر است.
-    مريد مصلحت‌گرا است و مدير حقيقت‌گراست.
-    مريد اهل تجليل است و مدير اهل تحليل است.
-    مريد به آموزش گيرندگان توصيه مي‌كند بخوان و بنويس مدير توصيه مي‌كند خوب گوش كن و به زيبايي حرف بزن.
-    مريد همواره توضيح مي‌دهد مدير استدلال مي‌كند.
-    مريد ديكته مي‌كند مدير انشاء مي‌گويد.
-    مريد اهل شايسته‌سواري است مدير اهل شايسته سالاري است.
-    مريد به دنبال پول، تجهيزات و نيروي انساني براي پيشرفت است مدير به دنبال دانش و مهارت و نوآوري است.
-    مريد اهل وظيفه شناسي است و مدير اهل احساس مسئوليت است.
-    مريد تعصب بي‌جا دارد مدير منطق به جا دارد.
-    مريد اهل اتهام است و مدير اهل اتحاد است.
-    مريد آموزش را دوست دارد و مدير پرورش را مي‌پسندد.
-    مريد اهل تحميل است و مدير اهل تدبير است.
-    مريد از فرد مي‌ترسد مدير از قانون مي ترسد.
-    مريد به دنبال استمداد است و مدير به دنبال استعداد است.
-    مريد اعتبار را دوست دارد و مدير اعتقاد را دوست دارد.
-    مريد با انتقام آرام مي‌گيرد و مدير با انتقاد ياد مي‌گيرد.
-    مريد اهل بحران است مدير به دنبال جبران است.
-    مريد همواره به دنبال برائت است و مدير بدنبال برآيند است.
-    مريد در انتظار بركت است و مدير آغاز كننده حركت است.
-    مريد درون گراست و مدير برون‌گر است.
-    مريد بيكار است مدير بيدار است.
-    مريد اهل پرده‌دري است و مدير اهل بهره‌وري است.
-    مريد به دنبال سكوي پرتاب است و مدير داراي عشق پرواز است.
-    مريد پشيمان است و مدير پشتيبان است.
-    مدير اهل پوشش خطاهاست مدير اهل كوشش جلوگيري از اشتباهات است.
-    مريد بدنبال پيشگويست مدير پيشرو است.
-    مريد تأييد مي‌كند مدير تأثير مي‌كند.
-    مريد اهل تكثير است مدير اهل تدوين است.
-    مريد اهل تجزيه است مدير اهل تجربه است.
-    مريد ترتيب را دوست دارد مدير تركيب را دوست دارد.
-    مريد اهل تصور است مدير اهل تحول است.
-    مريد اهل تظاهر است و مدير داراي تعادل است.
-    مريد به دنبال تخمين است و مدير داراي تضمين است.
-    مريد تشويش دارد مدير قابليت تشويق دارد.
-    مريد مسائل را تعبير مي‌كند مدير پديده‌ها را تفسير مي‌كند.
-    مريد اهل تقابل است و مدير اهل تفاهم است.
-    مريد عاشق تحريم است و مدير به دنبال تكريم است.
-    مريد تمجيد مي‌‌كند و مدير پروژه‌ها را تمرين مي‌كند.
-    سهم مريد حسرت است و سهم مدير ثروت است.
-    مريد توصيه‌گراست مدير توسعه گراست.
-    مريد نيازمند حمايت است مديراهل جسارت است.
-    مريد حسابرس است مدير حسابگر است.
-    مريد دست بوس است مدير در دسترس است.
-    مريد اهل درآمد است مديراهل درآيت است.
-    مريد دور (در اینجا منظور از دور، چرخش و دايره است) انديش است مدير دور (در اینجا منظور از دور، افق است) انديش است.
-    مريد دهان بين است مدير جهان بين است.
-    مريد اهل رابطه است مديراهل ضابطه است.
-    مريد رفيق است مدير دقيق است.
-    مريد اهل سازگاري است مدير اهل سازندگي است.
-    مريد سخنران است مدير سخن‌دان است.
-    مريد سربار است مدير سرباز است.
-    مريد اهل شفاعت است مدير داراي شجاعت است.
-    مريد اهل شهوت است مدير داراي شهرت است.
-    مريد عاشق است مدير عاقل است.
-    مريد عامل است مدير عالم است.
-    مريد غايب است مدير بر مشكلات غالب است.
-    مريد اهل غيبت است مدير داراي قيمت است.
-    مريد كارگزار است مدير كارگشا است.
-    مريد كاسب است مدير كاشف است.
-    مريد دچار فرسايش است و مدير توانمند در گشايش است.
-    مريد متخلص است و مدير متخصص است.
-    مريد متحجر است و مدير متحرك است.
-    مريد متعلق است و مدير متعلم است.
-    مريد متغير است و مدير متفكر است.
-    مريد متقابل است و مدير متمركز است.
-    مريد متناوب است و مدير متوازن است.
-    مريد متوقع است و مدير متواضع است.
-    مريد متوسل است و مدير متوكل است.
-    مريد اهل مطالبه است مدير اهل مطالعه است.
-    مريد مغلوب است مدير مقبول است.
-    مريد ناقل است مدير ناطق است.
-    مريد هنرپيشه است مدير هنرمند است.
-    مريد اهل يادگاري است مريد اهل يادگيري است.
-    مريد آرايش را دوست دارد مدير آرامش را دوست دارد.
-    مريد اهل تمكن است و مدير اهل تمدن است.
-    مريد افراد را بكار اجبار ميكند مدير به افراد در كار الهم مي بخشد.
-    مريد وابسته به قدرت است ومدير وابسته به حسن نيت است.
-    مريد مي گويد من مدير مي گويد ما.
-    مريد خطا كار را افشا مي كند مدير روش اشتباه را نشان مي دهد.
-    مريد مي گويد كار بايد انجام شود مدير مي داند كار را چگونه انجام دهد.
-    مريد توقع احترام دارد مدير احترام را برمي انگيزاند

متأسفانه مريد فكر مي‌كند موفقيت يعني رسيدن به هدف اما مدير اعتقاد دارد موفقيت يعني رسيدن به نتيجه داخواه.

نویسنده : دكتر جمشيد تقسيمي / عضو انجمن فارغ التحصيلان و كارآفرينان كمبريج بين‌المللي- مدرس دانشگاه