هدف نهایی بازاریابی نوین و حتی در معنای واژه‌ای «مدیریت ارتباط با مشتری»، دستیابی به افزایش ارزش سهام‌داران می‌باشد و این مسئله از طریق افزایش سودآوری، کاهش هزینه‌های پنهان، رشد سازمان در متن سیاست‌های بازار و مشتریان ممکن می‌شود. بنابراین چهار عامل اساسی سود مورد توجه قرار می‌گیرند:

1- ایجاد ارزش‌های مشتریان داخلی (کارکنان)

2- ایجاد ارزش‌های مشتریان خارجی (مصرف‌کنندگان)

3- ایجاد ارزش‌های سهام‌داران

4- کاهش هزینه‌ها

اولین عامل یعنی کارکنان و رضایت آنها تاثیر بسزایی بر روی ارزش گروه‌های ذینفع دارد، همچنان که معیار اولیه سودآوری نیز محسوب می‌شود. هرچه کارکنان راضی‌تر و با انگیزه‌تر باشند، آنها همکاری بلند‌مدت‌تر با سازمان دارند و همچنین کارایی بهتری را بروز می‌دهند. این نکته تاثیر مثبتی بر روی میزان رضایت‌مندی مشتریان دارد، در نتیجه مشتریان روابط بلند‌مدتی برقرار می‌کنند که نتیجه آن افزایش میزان سودآوری سازمان است. این سودآوری تاثیر مثبت بر افزایش ارزش سهام‌دارن می گذارد. این الگو در واقع یکی از ساده‌ترین الگو‌های توجیه اهمیت توجه به مقوله رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان است.