شرکت مدیریت فردا از بین چندین شرکت مطرح در فرآیند انتخاب فنی و کیفی، به عنوان طراح باشگاه مشتریان بانک ملی ایران انتخاب گردید.

یادآور می شود علت اصلی انتخاب شرکت مدیریت فردا، متدولوژی اختصاصی این شرکت و نگاه متفاوت و استراتژیک به مقوله باشگاه مشتریان و وفادارسازی اعلام شده است.