مطالب آموزشي - برندینگ و تبلیغات

جهان‌ تبلیغات‌ به‌ زبان‌ واحد‌ خود‌ دست‌ یافته‌ و‌ به‌ تدریج‌ در‌ حال‌ تثبیت‌ واژگانی‌ است‌ که‌ خود‌ خالق‌ آن‌ بوده‌ است.‌ البته‌ روند‌ ماجرای‌ واژه‌سازی‌ و‌ اصطلاح‌سازی‌ هنوز‌ حرکت‌ خود‌ را‌ حفظ‌ کرده‌ و‌ هر‌ از‌ گاهی‌ که‌ چندان‌ با‌ فاصله‌ هم‌ نیست‌ ‌ واژه‌ و‌ عبارت‌ تازه‌ای‌ در‌ این‌ عرصه‌ مطرح‌ می‌شود. واژگان‌ زیرگوشه‌ای‌ از‌ واژه‌ها‌ و‌ عبارات‌ مربوط‌ به‌ قلمرو‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ را‌ نشان‌ می‌دهد:

 

 

Ad Council
شورای‌ تبلیغات‌ بازرگانی.‌ یک‌ سازمان‌ غیرانتفاعی‌ که‌ خدمات‌ عمومی‌ تبلیغاتی‌ را‌ در‌ زمینه‌های‌ ایمنی‌ و‌ اجتماعی‌ در‌ صنعت‌ رسانه‌ای‌ صورت‌ می‌دهد.

Advertising structure
ساختار‌ تبلیغ.‌ یک‌ سازه‌ فیزیکی‌ که‌ توسط‌ یک‌ شرکت‌ رسانه‌ای‌ برای‌ نمایش‌ تبلیغ‌ ساخته‌ شده‌ باشد.‌ این‌ ساختارها‌ بر‌ اساس‌ مشخصات‌ استاندارد‌ ساخته‌ می‌شوند.‌ پیام‌های‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ با‌ رعایت‌ تکنیک‌های‌ گوناگون‌ بر‌ روی‌ این‌ ساختارها‌ ظاهر می‌شوند.

Airport Advertising
تبلیغات‌ فرودگاهی.‌ طیف‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ که‌ در‌ فرودگاه‌ها‌ به‌ چشم‌ می‌خورد.‌ از‌ تبلیغات‌ پوستری‌ دیواری‌ موسوم‌ به‌ backlit (که‌ به‌ دیوارها‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ از‌ پشت‌ آنها‌ نور‌ می‌تابد/‌ نئون)‌ تا‌ مجموعه‌هایی‌ که‌ غرفه‌داران‌ برای‌ تبلیغ‌ از‌ آنها‌ استفاده‌ می‌کنند.

AAF
فدراسیون‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ آمریکا (American Advertising Federation) فدراسیونی‌ که‌ از‌ حقوق‌ آگهی‌دهندگان‌ از‌ طریق‌ آموزش‌ دولت،‌ رسانه‌های‌ خبری‌ و‌ عامه‌ مردم‌ دفاع‌ می‌کند.‌ فدراسیون‌ تبلیغات‌ بازرگانی‌ آمریکا‌ اهداف‌ خود‌ را‌ از‌ طریق‌ شبکه‌ ۵۰هزار‌ عضوی‌ خود‌ که‌ شامل‌ انجمن‌های‌ تبلیغاتی‌ و‌ افراد‌ دانشگاهی‌ می‌شود،‌ دنبال‌ می‌کند.

Beach Advertising
تبلیغات‌ ساحلی.‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ که‌ بر‌ روی‌ برج‌های‌ غریق‌نجات‌ در‌ ساحل‌ یا‌ بر‌ روی‌ هر‌ وسیله‌ دیگری‌ نصب‌ می‌شود.

Guide to outdoor Advertising Buyers
راهنمای‌ سفارش‌دهندگان‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه.‌ نرخ‌ و‌ میزان‌ اختصاص‌ جا‌ برای‌ تبلیغ‌ برروی‌ رسانه‌های‌ بیرون‌ از‌ خانه.‌ این‌ راهنمای‌ حاوی‌ نرخ‌ و‌ میزان‌ جای‌ آگهی، هر‌ سال‌ منتشر‌ می‌شود.

Indoor Advertising
تبلیغات‌ درون‌ ساختمان یا فضای داخلی (تبلیغات‌ در‌ فضای‌ مسقف).

Outdoor Advertising Association of American
انجمن‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ آمریکا.‌ این‌ انجمن‌ در‌ سال‌ ۱۹۸۱‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ و‌ در‌ واقع‌ یک‌ اتحادیه‌ ملی‌ است‌ که‌ از‌ دست‌اندرکاران‌ رسانه‌ای‌ و‌ تولیدکنندگان‌ عرصه‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ حمایت‌ کرده‌ و‌ نماینده‌ آنها‌ به‌ شمار‌ می‌آید.‌ مأموریت‌ انجمن‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ ارتقا‌ و‌ حمایت‌ از‌ رسانه‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ است‌ و‌ این‌ هدف‌ را‌ از‌ مسیر‌ تمرکز‌ بر‌ مقررات،‌ بازاریابی،‌ بهبود‌ کیفیت‌ محصولات،‌ حمایت‌ از‌ تکنولوژی‌های‌ جدید‌ و‌ حفظ‌ وحدت‌ صنعت‌ دنبال‌ می‌کند.

Rail Advertising
تبلیغات‌ در‌ ایستگاه‌ راه‌آهن.‌ تبلیغات‌ در‌ ایستگاه‌ها‌ و‌ ترمینال‌های‌ قطار‌ که‌ در‌ کنار‌ خط‌ آهن‌ نصب‌ می‌شود.

Rest Area Advertising
تبلیغات‌ در‌ استراحتگاه‌ها.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ در‌ محوطه‌ استراحتگاه‌های‌ ایستگاه‌های‌ قطار‌ و‌ یا‌ توقف‌گاه‌های‌ مربوط‌ به‌ کامیون‌ها‌ صورت‌ می‌گیرد.

Shopping mall Advertising
تبلیغات‌ در‌ مراکز‌ خرید.‌ یک‌ سازه‌ تبلیغاتی‌ ثابت‌ از‌ نوع‌ backlit که‌ در‌ مراکز‌ خرید‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ اندازه‌ ارتفاع‌ ایستگاه‌های‌ مسافران‌ اتوبوس‌ها‌ است.

Speed way Advertising
تبلیغات‌ در‌ پیست‌های‌ اتومبیل‌رانی.‌ انواع‌ تبلیغات‌ در‌ اندازه‌های‌ مختلف‌ که‌ کنار‌ پیست‌های‌ اتومبیل‌رانی‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ از‌ اندازه‌های‌ پایه‌ میزی‌ تا‌ ابعاد‌ آگهی‌های‌ کنار‌ ایستگاه‌های‌ راه‌آهن‌ را‌ در‌ برمی‌گیرد.

Stadium Advertising
تبلیغات‌ استادیومی،‌ انواع‌ فرمت‌های‌ تبلیغاتی‌ که‌ در‌ استادیوم‌ها‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ اندازه‌های‌ آنها‌ متفاوت‌ است.

Station Advertising
تبلیغات‌ ایستگاهی.‌ انواع‌ تبلیغاتی‌ که‌ در‌ ایستگاه‌های‌ مترو‌ و‌ راه‌آهن‌ صورت‌ می‌گیرد‌ و‌ ابعاد‌ متغیری‌ دارد.

Subway Advertising
تبلیغات‌ مترویی.‌ انواع‌ تبلیغاتی‌ که‌ در‌ ایستگاه‌های‌ مترو‌ در‌ اندازه‌های‌ مختلف‌ صورت‌ می‌گیرد.

Transit Advertising
تبلیغات‌ حمل‌ و‌ نقل‌ و‌ سیار.‌ به‌ انواع‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ بر‌ روی‌ وسایل‌ متحرک‌ از‌ جمله‌ وسایل‌ نقلیه‌ در‌ فرودگاه‌ها،‌ ایستگاه‌ها‌ و‌ ترمینال‌ها‌ نصب‌ می‌شود.‌ مثل‌ تبلیغات‌ بر‌ روی‌ اتوبوس‌ها،‌ پنل‌ها،‌ تاکسی‌ها‌ و‌ اتوبوس‌ها.

Headlight / Taillight  Displays
تبلیغات‌ بر‌ روی‌ جلو‌ و‌ عقب‌ وسایل‌ نقلیه‌ عمومی.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ بر‌ روی‌ وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ مثل‌ اتوبوس‌ صورت‌ می‌گیرد.‌ در‌ این‌ مورد،‌ تبلیغ‌ بین‌ چراغ‌های‌ جلو‌ و‌ یا‌ عقب‌ اتوبوس‌ نصب‌ می‌شود.

Target Aundience
مخاطب‌ هدف،‌ مخاطبان‌ مورد‌ نظر.‌ گروه‌ مورد‌ نظر‌ از‌ مخاطبان‌ که‌ احتمال‌ خرید‌ محصول‌ یا‌ خدمت‌ از‌ جانب‌ آنها‌ وجود‌ دارد.‌ جمعیت‌ مخاطبان‌ یا‌ همان‌ مخاطبان‌ مورد‌ نظر‌ معمولاً‌ از‌ طریق‌ جمعیت‌نگاری‌ و‌ با‌ توجه‌ به‌ مختصاتی‌ نظیر‌ موارد‌ زیر‌ طبقه‌ می‌شوند:‌ مصرف‌ کالا،‌ نحوه‌ رفتار‌ در‌ خرید،‌ سن،‌ جنس‌ و‌ سایر‌ مشخصه‌های‌ اجتماعی.

Taxi tops / scab display
تبلیغات‌ بر‌ روی‌ تاکسی.‌ نصب‌ تبلیغات‌ بر‌ روی‌ تاکسی،‌ چه‌ بر‌ روی‌ سقف‌ و‌ چه‌ بر‌ عقب‌ تاکسی.‌ به‌ تبلیغاتی‌ که‌ بر‌ روی‌ سقف‌ تاکسی‌ نصب‌ می‌شود‌ cabtops می‌گویند‌ که‌ معمولاً‌ شب‌ها‌ چراغی‌ هم‌ برای‌ آن‌ روشن‌ می‌شود.

Thirty (30) Sheets Poster
پوستر‌ سی‌ ورقی.‌ به‌ تبلیغاتی‌ اطلاق‌ می‌شود‌ که‌ حالت‌ استاندارد‌ دارد‌ و‌ در‌ هنگام‌ نصب‌ به‌ گونه‌ای‌ نصب‌ می‌شود‌ که‌ هم‌ اتومبیل‌ها‌ و‌ هم‌ عابران‌ در‌ پیاده‌روها‌ قادر‌ به‌ دیدن‌ آن‌ باشند.

(Total Rating Points (TRP/GRP
نقاط‌ کل‌ میزان‌ مخاطبان.‌ شیوه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ میزان‌ مخاطبان‌ در‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ مشخص. سطوح‌ TRP برای‌ مخاطبان‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه،‌ یک‌ روز‌ از‌ هفته‌ است‌ (میانگین‌ هفت‌ روز).

Traffic Audit
ممیزی‌ ترافیک.‌ برآورد‌ میزان‌ دیده‌ شدن‌ یک‌ آگهی‌ در‌ بیرون‌ از‌ خانه.‌ این‌ میزان‌ یا‌ از‌ طریق‌ شمارش‌های‌ دولتی‌ صورت‌ می‌گیرد‌ و‌ یا‌ اینکه‌ به‌ صورت‌ دستی‌ محاسبه‌ شده‌ و‌ با‌ داده‌های‌ اداره‌ ممیزی‌ ترافیک‌ مقایسه‌ می‌شود.

(Traffic Audit Bureau (TAB
دفتر‌ ممیزی‌ ترافیک‌.(TAB) دفتر‌ ممیزی‌ ترافیک‌ که‌ در‌ سال‌ ۱۹۳۳‌ پایه‌گذاری‌ شده،‌ نماد‌ رسمی‌ شمارش‌ میزان‌ دیده‌ شدن‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ است.‌ این‌ سازمان‌ مستقل‌ به‌ مثابه‌ طرف‌ سوم،‌ مورد‌ قبول‌ آگهی‌ دهندگان‌ و‌ آژانس‌های‌ تبلیغاتی‌ و‌ صاحبان‌ رسانه‌ها‌ است‌ و‌ با‌ آمارهایش‌ در‌ این‌ عرصه‌ وارد‌ عمل‌ می‌شود.

Traffic Count
شمارش‌ ترافیکی.‌ برآورد‌ میزان‌ افراد‌ در‌ یک‌ منطقه‌ مفروض‌ چه‌ در‌ اتومبیل‌ و‌ چه‌ به‌ صورت‌ عابر‌ توسط‌ آژانس‌های‌ دولتی‌ برای‌ اینکه‌ بر‌ سر‌ میزان‌ و‌ شمارش‌ دفعات‌ دیده‌ شدن‌ یک‌ آگهی‌ اختلاف‌ به‌ وجود‌ نیاید. به‌ عنوان‌ مثال‌ کاری‌ که‌ دفتر‌ ممیزی‌ ترافیک‌ (TAB) صورت‌ می‌دهد،‌ در‌ همین‌ چارچوب‌ است.

Traffic Flow
جریان‌ ترافیک.‌ ارائه‌ گرافیکی‌ میزان‌ ترافیک‌ در‌ یک‌ خیابان‌ مفروض‌ یا‌ بزرگراه‌ بر‌ اساس‌ عرض‌ مسیر‌ و‌ خطوط‌ حرکت‌ اتومبیل‌ها.

Train (Car) Cards
تبلیغات‌ درون‌ اتوبوس‌ یا‌ قطار‌ و‌ ماشین‌ که‌ در‌ ابعاد‌ مختلف‌ صورت‌ می‌گیرد.

Traveling Displays
تبلیغات‌ مسافرتی.‌ پوسترهایی‌ که‌ بر‌ بدنه‌ اتوبوس‌ها‌ با‌ ابعاد‌ مختلف‌ نصب‌ می‌شود.

Trivision / Tri-Action Displays
تبلیغات‌ سه‌ کارها‌ یا‌ سه‌ دیدی.‌ تبلیغات‌ بر‌ روی‌ میله‌های‌ سه‌ بعدی‌ یا‌ مثلثی‌ که‌ به‌ صورت‌ کرکره‌ای‌ در‌ فواصل‌ زمانی‌ ثابت‌ با‌ تغییر‌ حالت‌ آگهی‌ یکی‌ از‌ سه‌ آگهی‌دهنده‌ را‌ به‌ نمایش‌ درمی‌آورند.

Truckside Panel
تبلیغات‌ کامیونی.‌ تبلیغی‌ که‌ بر‌ بدنه‌ کامیون‌ نصب‌ می‌شود.

Two-sheet C-store Displays
تبلیغات‌ دو‌ ورقی‌ مغازه‌ای.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ در‌ نقاط‌ جزیی‌ فروش‌ نظیر‌ بقالی‌ها‌ و‌ خواربارفروشی‌ها‌ نصب‌ می‌شود‌ و‌ معملاً‌ حالت‌ یک‌ پوستر‌ قاب‌ گرفته‌ را‌ دارد.

Unilluminated Panel
پنل‌ بدون‌ نور،‌ تبلیغ‌ بر‌ روی‌ پنل‌هایی‌ که‌ از‌ چراغ‌ استفاده‌ نمی‌کنند‌ و‌ بنابراین‌ فقط‌ برای‌ ۱۲‌ ساعت‌ از‌ روز‌ مناسب‌ هستند.

Unit
واحد.‌ به‌ مکان‌های‌ تبلیغات‌ بیرون‌ از‌ خانه‌ اطلاق‌ می‌شود.

Wall Mural
تبلیغات‌ دیواری.‌ به‌ تبلیغاتی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ مستقیماً‌ بر‌ روی‌ سطوح‌ خارجی‌ یک‌ ساختمان‌ نقش‌ ببندد.‌ البته‌ می‌توان‌ وینیل‌ را‌ هم‌ بر‌ روی‌ دیوار‌ نصب‌ کرد.

(Wrapped poster (premiere panel
پوستر‌ در‌ لفاف.‌ یک‌ فرمت‌ استاندارد‌ تبلیغاتی‌ که‌ با‌ کشیدن‌ یک‌ وینیل‌ بر‌ روی‌ پنل‌های‌ سی‌ ورقی‌ آماده‌ بهره‌برداری‌ می‌شود.


 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت