در مدل DAS سه تیپ شخصیتی مسلط (Dominant)، تحلیل گر (Analitical) و اجتماعی (Social) مطالعه می شود.


 

D : خریدار یا مشتری با تیپ مسلط

- اهل ارتباط است

- دوست دارد خودش تصمیم بگیرد

- خود محور است

- در مورد خودش حرف می زند

- در مورد همه چیز اطلاعات دارد

- در کلیات خوب، ولی در جزئیات ضعیف است.

- اهل مباحثه و جدل است

 

A : خریدار یا مشتری با تیپ تحلیل گر

- خیلی اهل ارتباط نیست

- کمتر حرف می زند

- با جزئیات آشناست

- در معاشرت ضعیف است

- انتقاد دقیق می کند

- جا افتاده و همیشه آماده به کار است

 

S : خریدار یا مشتری با تیپ اجتماعی

- اجتماعی و خوش برخورد است

- دوست دارد او را دوست بدارند

- در مورد هدف هایش مطمئن است

در تصمیم گیری های مهم کمی ضعیف است

- خلاق و کمک کننده به دیگران است

- به راحتی می توان با او کار کرد.

 

بدیهی است این سه تیپ شخصیتی افتراقی نمی باشند، بلکه شخصیت هر انسان ممکن است به یکی از این سه نزدیکتر باشد یا ترکیبی از دو یا چند تیپ باشد.