اخبار مدیریت فردا

قرارداد مشاوره فیمابین مدیریت فردا و شرکت بازرگانی ارغوان (که به عنوان یکی از بزرگترین فعالین توزیع رنگ و ابزار در کشور فعالیت می نماید) منعقد گردید. در این فاز ضمن شناخت زیرساختها و شرایط فعلی این مجموعه، اقدامات اصلاحی و آماده سازی زیرساختها صورت می گیرد.

در فاز بعدی این قرارداد پیاده سازی سامانه هوش کسب و کار (BI) حوزه صنعت در این مجموعه راه اندازی خواهد شد (1396/7/30)