شرکتهای مشاوره مدیریت و یا مشاوران مدیریت معمولاً به دو شیوه با مشتریان خویش تعامل می کنند:

1) مشاوره ساعتی

در این شیوه ضمن بررسی موضوعات از زبان مدیران ارشد شرکتها، به ارائه راهکارهای عمومی پرداخته می شود.

اما دست نگه دارید، به نظر ما این شیوه کارآیی پایینی دارد زیر هیچ نسخه شفابخشی وجود ندارد ... پس ما شیوه دوم را پیشنهاد می دهیم.

 

2) عارضه یابی و مشاوره بهبود

- در این شیوه نخست به بررسی وضع موجود از زبان مدیران ارشد شرکتها می پردازیم.

- در گام بعد با ابزارهای استاندارد عارضه یابی به ممیزی فرآیندها و شیوه های عملیاتی شرکتها می پردازیم.

- سپس نتایج تحقیقات خویش را با مدیران ارشد شرکتها در میان گذاشته و به تحلیل عمیق آن می پردازیم.

- در ادامه کار نیز راهکارهای بومی برای آن شرکت در قالب یک برنامه اقدام (Action Plan) یا در پروژه های بزرگتر، برنامع جامع تحول (Strategic Change Plan) استخراج می شود.

- در انتها نیز ضمن آموزش عملیاتی (بر اساس مدلهای مدیریت تغییر) کارکنان سازمان برای اجرای آن توانمند می گردند.

- پس از این مراحل (که از آن به عنوان گام یک تغییر یاد می کنیم و معمولاً حدود 3 تا 6 ماه به طول می انجامد) ، طی یک برنامه مستمر (حدود 9 تا 15 ماهه) به دنبال استقرار و تثبیت تغییرات در شرکتها می باشیم.

 

نقش مشاوران

یک مشاور می تواند یکی از نقشهای ذیل را برای شرکتهای متقاضی خدمات مشاوره بازی کند :

- آینده نگری (ترسیم فضای پیش روی صنعت مزبور)

- آینده نگاری (طراحی مسیر حرکت راهبردی شرکت)

- عارضه یابی (همانند یک پزشک متخصص)

- تسهیل کنندگی (ارائه راهکارهای بهینه با استفاده از منابع موجود)

- طراحی (طراحی فرآیندهای عملیاتی کاری)

- آموزش (ترسیم روالهای عمومی عملیاتی)

 

مجموعه تیم مشاوره مدیریت فردا با بهره گیری از دو عنصر «تجربه عملیاتی در راه اندازی و مدیریت کسب و کار» و «تسلط به دانش روز دنیا» در پی آن است تا بر اساس وضعیت مشتریان خویش ترکیبی از نقشهای یک مشاور خوب را ایفا کند.

بر این اساس بر اساس شناخت اولیه ای که شما به کارشناسان ما ارائه می کنید، یک برنامه «عارضه یابی و بهبود» طراحی شده و به شما اعلام خواهد شد و پس از عقد قرارداد بر اساس مفاد آن برنامه در کنار شما خواهیم بود.

 

:: فرم استخراج اطلاعات (وضعیت موجود/وضعیت مطلوب) ::

> اطلاعات تماس مدیریت فردا