بکارگیری فرآیندهای استاندارد در یک شرکت پخش می تواند کمک شایانی به کاهش هدردهی منابع (به ویژه ظرفیت منابع انسانی) نماید. از سوی دیگر طراحی صحیح فرآیندها با استقرار مناسب زیرساختهای پخش (از جمله نرم افزار پخش مویرگی) گره خورده است.


خدمات مدیریت فردا :

1- بازطراحی فرآیندهای سازمانی

2- تدوین آیین نامه های بر اساس رویکرد فرآیندی

3- استانداردسازی عملکرد بر مبنای ایزو (ISO-9001و ISO-10002 و ISO-10004 و ISO-10001 و ISO-10003 و ISO-20252 و ISO-27001 و ISO-10015 )

و

4- تدوین شاخص های کلیدی سنجش عملکرد فرآیندهای سازمانی با رویکرد راه اندازی سامانه BI