بکارگیری فرآیندهای استاندارد در یک شرکت پخش می تواند کمک شایانی به کاهش هدردهی منابع (به ویژه ظرفیت منابع انسانی) نماید. از سوی دیگر طراحی صحیح فرآیندها با استقرار مناسب زیرساختهای پخش (از جمله نرم افزار پخش مویرگی) گره خورده است.


خدمات مدیریت فردا :

1- مشاوره راه اندازی و توسعه شرکت پخش

2- طراحی فرآیندهای سازمانی

3- تدوین آیین نامه های فروش و پورسانت

4- برنامه ریزی عملیاتی افزایش فروش

5- آماده سازی گزارشات تصمیم ساز در حوزه فروش

و

6- تدوین شاخص های کلیدی سنجش عملکرد (KPI) با رویکرد راه اندازی سامانه BI