پس از راه اندازی دپارتمان باشگاه مشتریان در شرکت مدیریت فردا و تعمق بیشتر در این حوزه، به مرور نیاز به علوم جدیدی در حوزه رفتارشناسی مصرف کننده یا مشتریان را احساس کردیم.

در واقع بر اساس نوع محصول، وسعت منطقه جغرافیایی، حجم مشتریان هدف و همچنین نوع ارزیابی رفتار مصرف کننده  لازم است از کارشناسان و ابزارها و یافته های علوم زیر نیز استفاده گردد :

 


1- روانشناسی تجربی (Experimental Psychology) : نقش محصول در ادراک، یادگیری و فرآیندهای حافظه

 

2-روانشناسی بالینی (Clinical Psychology) : نقش محصول در تعدیل روانی

 

3-روانشناسی رشد (Developmental Psychology) : بررسی دوره های رشد در انتخاب و رفتار مصرف کننده


4-اقتصاد خرد (Microeconomics) : نقش محصول در تخصیص منابع مالی و نحوه خرج کردن


5-بوم شناسی انسانی (Human Ecology): نقش محصول در رفتار فردی یا خانوادگی


6-روانشناسی اجتماعی (Social Psychology): نقش محصول در رفتار افراد به عنوان اعضای گروههای اجتماعی


7-جامعه شناسی (Sociology): نقش محصول در نهادهای اجتماعی و روابط گروههای اجتماعی


8-اقتصاد کلان (Macroeconomics): نقش محصول در روابط مصرف کنندگان با بازار


9-نشانه شناسی / نقد ادبی (Semiotics/Literacy Criticism): نقش محصول در ارتباط کلامی و معنایی


10-گرافیک (Graphics) : تاثیر رنگ، تصویر، نماد و امثال آن در انتخاب مصرف کننده


11-جمعیت شناسی (Demography): نقش محصول در مشخصات قابل اندازه گیری یک جمعیت


12-جمعیت شناسی روانی (Psychographics): نقش محصول در ویژگیهای روانی گروههای اجتماعی


13-تاریخ (History): نقش محصول در تغییرات اجتماعی در طول زمان


14-انسان شناسی فرهنگی (Cultural Anthropology): نقش محصول در باورها و نگرشها و حتی رفتارهای یک جامعه


15-رفتارشناسی (Ethology) : بررسی تغییرات رفتاری مشتری در قبال تغییرات محیطی


16-روانشناسی شناختی (Cognitive Psychology) : بررسی فرآیندهای درونی ذهنی از قبیل حل مسئله، ادراک، شناخت، زبان و تصمیم گیری (تصمیم گیری خرید)

 

البته امروزه علوم دیگری مانند «علم اعصاب شناختی»، «زبان شناسی شناختی»، «فلسفه ذهن»، «نرم افزار و فناوری اطلاعات»، «شبیه سازی»، «داده کاوی»، «تئوری بازی ها» ، «هوش مصنوعی»، «روان شناسی سیاسی»، «اقتصادِ شناختی»، «مهندسی شناختی» و غیره نیز به عنوان ابزارهایی در حوزه رفتارشناسی مصرف کنندگان و مشتریان کاربرد دارند.