میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

بديهي است بكارگيري همه ابزارها و روشهاي موفقيت تقريباً غيرممكن هستند. اما راهكار ديگر براي موفق شدن اين است كه بدانيم چه چيزهايي باعث شكست يا عدم موفقيت مي‌شوند. در اين متن عوامل اصلي عدم موفقيت را بيان كرده‌ايم:

الف - برنامه ريزي متراكم
برخي افراد باتوجه به عدم آشنايي با حجم كارهايي كه دردست اقدام دارند و زمان لازم جهت انجام آنها براي كارهاي فراواني در يك محدوده زماني معين برنامه‌ريزي مي كنند .

ب - عدم توانايي نه گفتن
بسياري ازافراد با گفتن نه بيگانه هستند و در برابر درخواست ديگران توان نه گفتن ندارند . چنين افرادي به ناچار اولويت‌هاي خود را كنارمي‌نهند و همواره دچار اضطراب و استرس مي‌شوند به منظور پيش گيري ازگرفتار در چنين حالتي بايد هرگز تسليم كارهاي ناخواسته ديگران نشد و برنامه هاي زمان بندي شده مشخص هفتگي و روزانه و حتي ماهانه داشت .

ج - عدم شناسايي اولويت ها
برخي افراد به دليل عدم توان تشخيص اولويت ها دچارسردرگمي و بي نظمي مي شوند و كارهاي غيرضروري باعث مي شود اولويت ها را فراموش كنند بايد براي مقابله با اين حالت بايد فهرستي ازكارهاي ضروري دردست داشت و اولويت ها را مشخص نمود ، انچام همه كارها ممكن است ممكن است هميشه لازم نباشد.

د- سستي ورزيدن
انسان گاه ممكن است براي انجام يك كار دچار سستي شده و انجام آنها را پشت گوش اندازد بايد براي مبارزه با اين حالت به كاري كه درفهرست اولويت ها قراردارد ايمان داشت و به خاطرداشت كه فرصت ها ازدست رفتني هستند.

ه‍ - ترس از شكست
برخي در درون با خود مبارزه مي‌كنند و با خودخوري روحيه خود را تضعيف مي‌نمايند . اين حالت ترس از شكست را در انسان تشديد مي‌كنند .

و- نااميدي و افسردگي
انسان به دلايل مختلف از بيولوژيك ، وقايع روزمره نظيرشكست هاي مقطعي يا مصيبت هاي روزانه دچارافسردگي شود . بخش زيادي ازاين احساسات طبيعي هستند ولي نبايد گذاشت كه به صورت طولاني باقي مانده و در روند معمول زندگي اختلال ايجاد نمايند

 

 

Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي Brand, Brand Management, Marketing, MArket, Customer, Consumer, Advertising, Market Research, Ad, Distibution Co, Consult, Sales, www.ModiriateFarda.ir, Shafaei, Sales Plan, Planning برند، مديريت برند، بازاريابي، بازار، مشتري، مصرف كننده، تبليغات، گرافيك، تحقيقات بازار، تبليغ، شركت پخش مويرگي، مشاوره، فروش، برنامه‌ريزي، مديريت فردا، شفاعي