میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

سلمان فارسي که رحمت خدا بر او باد، مي‌فرمايد: وقتي که پيامبر (ص) در شان علي (ع) فرمود "من شهر علم هستم و علي، دروازه آن شهر است" منافقان در مورد علي (ع) حسادت شديد ورزيدند و بين خود توطئه کردند تا علي (ع) را در همين مورد (علم) به نظر واهي خودشان، درمانده کنند. توطئه آنها اين بود که چند نفر هرکدام جداگانه نزد علي (ع) بروند و سوال کنند: علم بهتر است با ثروت؟ گفتند: اگر وي در پاسخ هر کدام يکسان  پاسخ گفت، مي‌فهميم که علم او اندک است و اگر پاسخ هرکدام را به‌گونه‌اي داد که با پاسخ‌هاي ديگر تفاوت داشت، ديگر در اين راستا راهي براي عيب‌تراشي و انتقاد از او  نداريم.

اين توطئه به اين ترتيب اجرا شد که يکي‌يکي آمدند و هرکدام جداگانه از حضرت علي (عليه‌السلام) سوال کردند.

اولي آمد و پرسيد: علم بهتر است يا ثروت؟ علي (ع) فرمودند: علم بهتر است. گفت: چرا؟
علي (ع) فرمودند: براي اين‌که علم، ميراث پيامبران است. ولي مال ميراث قارون و هامان و فرعون است.

دومي آمد و پرسيد: علم بهتر است يا ثروت؟ علي (ع) فرمودند: علم بهتر است. گفت: چرا؟
علي (ع) فرمودند: براي اين که مال را تو بايد حفظ‌کني. ولي علم تورا حفظ مي کند.

سومي آمد و پرسيد: علم بهتر است يا ثروت؟ علي عليه السلام فرمودند: علم بهتر است.  پرسيد: چرا؟
علي (ع) فرمودند: براي‌اينکه صاحب ثروت، دشمنان بسيار دارد، ولي صاحب علم دوستان بسيار دارد.

چهارمي آمد و پرسيد: علم بهتر است يا ثروت؟ اميرالمومنين (ع) فرمودند: علم بهتر  است. پرسيد: چرا؟
علي (ع) فرمودند: براي‌اينکه هرگاه از مال استفاده‌کني، از آن کاسته مي‌شود، ولي اگر از علم استفاده‌کني، برآن افزوده‌مي‌شود

پنجمي آمد و پرسيد: علم بهتر است يا ثروت؟ علي (ع) فرمودند: علم بهتر است. پرسيد:  چرا؟
علي (ع) فرمودند: براي‌اينکه صاحب‌مال با صفاتي مانند بخيل و لئيم، خوانده مي‌شود،  ولي از صاحب‌علم با احترام و تجليل، نام برده‌مي‌شود

ششمي آمد و پرسيد: علم بهتر است يا ثروت؟ اميرالمومنين (ع) فرمودند: علم بهتر است. پرسيد: چرا؟
علي (ع) فرمودند: براي‌اينکه در مورد مال، از دزد ترسيده مي‌شود که مبادا به آن دستبرد بزندوببرد، ولي در مورد علم چنين ترسي نيست

هفتمي آمد و پرسيد: علم بهتر است يا ثروت؟ علي (ع) فرمودند: علم بهتر است. پرسيد: چرا؟
علي (ع) فرمودند: براي‌اينکه مال با گذشت زمان، کهنه‌مي‌شود. ولي علم با مرور  زمان، کهنه نمي‌شود و هميشه تازه است

هشتمي آمد و پرسيد: علم بهتر است يا ثروت؟ علي (ع) فرمودند: علم بهتر است. پرسيد:  چرا؟
علي (ع) فرمودند: براي‌اينکه مال، قلب صاحبش را سخت مي‌کند، ولي علم قلب صاحبش را نوراني مي‌نمايد

نهمي آمد و پرسيد: علم بهتر است يا ثروت؟ اميرالمومنين (ع) فرمودند: علم بهتر  است. پرسيد: چرا؟
علي (ع) فرمودند: براي‌اينکه صاحب مال، تکبر مي‌ورزد و خودبيني  مي‌کند، ولي صاحب علم، خاشع و متواضع است

در اين‌هنگام همه آنها گفتند: خدا و رسولش راست گفتند و بدون ترديد، علي، باب همه  علوم است.
علي (ع) فرمودند: به خدا سوگند، تا زنده هستم، اگر همه خلايق تا پايان  روزگار از من سوال کنند، در پاسخ آنها درمانده نمي‌شوم و به هرکدام، پاسخي جداگانه و غير از پاسخي که به‌ديگري داده‌ام، خواهم داد