میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

توصيه جدّي مي‌شود که معيارهاي زير در هر مقاله علمي - پژوهشي مورد رعايت قرارگيرند. رعايت اين معيارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذيرش آن را در يک مجله علمي - پژوهشي افزايش مي‌دهد.

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن
• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.
• استدلال‌ها و بحث‌ها در کليت متن مرتبط هستند.
• منابع و مراجع ادبيات تحقيق آورده شده‌اند.
• منطق و پيوستگي بين استدلال‌ها رعايت شده است.

ب- برخورداري از يک سازمان منسجم:
• مقاله از يک ساختار شفاف مفهومي برخوردار است.
• عنوان‌ها و زير‌عنوان‌هاي مناسب، صحيح و مرتبطي به کار برده شده‌اند.
• نظام ارجاع دهي با ثبات و مناسب است.

پ- برخورداري از يک محوريّت تحقيقي در کلّيت و ترکيب مقاله:
• تفکر خلاق، ترکيب و استدلال ظهور و بروز دارد.
• دقت فکري در باره عنوان اصلي ديده مي‌شود.
• مفاهيم مرتبط به نحو مناسبي تحقيق شده‌اند.
• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسيله مدارک و مستندات يا ارجاعات پشتيباني شده‌اند.
• شواهد کافي براي فهم موضوع وجود دارد.
• ادبيات تحقيق مورد نقد و تحليل قرار گرفته‌اند.
• ارتباط لازم بين ادبيات تحقيق و موضوع مورد تحقيق مقاله ارائه شده است.

ساختار عمومي مقاله
يک مقاله تحقيقي به طور کلي مي‌تواند در برگيرنده ساختاري مشابه ساختار زير باشد.

1) عنوان مقاله:
• پرهيز از عنوان‌هاي کلي و روزنامه‌اي؛
• استفاده از صفت و موصوف‌هاي لازم براي گوياتر نمودن عنوان؛
• دارا بودن جذّابيت براي جذب مخاطب؛
• فشرده و مختصر و يادآوردني؛
• پرهيز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار
• توجه به اين نکته که عنوان يک برچسب است نه جمله.

2) نام نويسنده/نويسندگان:
• مشخص کردن نام و رابطه عضويتي نويسنده يا نويسندگان.

3) چکيده:
• دربرگيرنده (معرفي کلي و گوياي تحقيق / بيان هدف و قلمرو تحقيق، اهميت کلّي تحقيق ، مروري فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّي به نوآوري‌ها و دستاوردهاي مقاله)؛
• پرهيز جدي از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌هاي ويژه؛
• رعايت کوتاهي و فشرده بودن ( در حد يک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛
• توجه به اين نکته که تعداد افرادي که چکيده را مي‌خوانند بسيار بيشتر از کساني است که مقاله را مي‌خوانند.

 

4) کليد واژه‌ها:
• تا سقف پنج کلمه و يا اصطلاح

5) مقدمه:
• تعريف مسئله و قلمرو تحقيق؛
• طرح اهميت تحقيق؛
• طرح سوابق تاريخي موضوع؛
• طرح طبقه‌بندي‌ها و شاخه‌هاي مرتبط با موضوع؛
• ارائه تعاريف اصطلاخات اصلي و علائم و اختصارات؛
• مروري کلي بر بقيه مقاله.
• اين بخش مي‌تواند با بخش بعدي ترکيب شود.

6) بررسي ادبيات موضوع/ سابقه تحقيق:
• طرح سابقه بر اساس يک نظم زماني/ ديدگاهي/مکتب فکري يا هر طبقه‌بندي ديگر؛
• طرح ارتباط ادبيات مورد بررسي با موضوع تحقيق؛
• بيان نقاط قوّت، ضعف و محدوديت‌هاي ادبيات موضوع؛
• صرف نظر از طرح مطالب شخصي و تعصب آميز؛
• طرح يافته‌هاي موافق و مخالف در ادبيات؛
• ارائه روند و سير تحقيق و طرح جهت‌گيري آن؛
• نقد و بررسي تئوري‌هاي طرح شده؛
• مشخص کردن محدوده زماني مورد بررسي؛
• برقراري ارتباط بين ادبيات موضوع با موضوع مورد تحقيق.

7) بدنه اصلي مقاله:
• متشکل از يک تا چند بخش و در برگيرنده اصل تحقيق و مطالعه نظير روش و متدولوژي، فرضيات، مدل رياضي.

8) نتايج ارائه خروجي‌هاي آزمايش‌ها، مدل‌ها يا محاسبات.

9) بحث درباره نتايج:
• استخراج اصول،روابط و ارائه تعميم‌هاي ممکن؛
• ارائه تحليل مدل يا تئوري؛
• ارائه ارتباط بين نتايج و تحليل‌ها.
• جمع بندي و نتيجه‌گيري طرح نتايج مهم و پيامدهاي آنها؛
• بيان استثناء ها و محدوديت‌ها؛
• طرح افق‌هاي تحقيقاتي براي ادامه و توسعه تحقيق.

10) سپاسگزاري (در صورت نياز):
• قدرداني از مؤسسات و يا اشخاصي که در به ثمر رسيدن تحقيق و يا بهتر انجام شدن فعاليت‌هاي مربوط به مقاله تأثيرگذار بوده‌اند.

11) منابع:
• ارائه فهرست مرتب شده منابع.

12) پيوست‌ها (در صورت نياز):
• ارائه مطالب ضروري براي فهم و پشتيباني از مطالب اصلي مقاله.


موارد ويرايشي
• رعايت ملاحظات دستوري در جملات و سعي در نوشتن جملات کوتاه و گويا؛
• شماره گذاري عنوان بخش‌ها و زيربخش‌ها؛
• شماره گذاري روابط و فرمول‌ها؛
• ارائه شرح مفيد و گويا در بالاي جداول و پائين شکل‌ها؛
• شماره گذاري جداول و شکل‌ها به طور جداگانه؛
• ارجاع دهي به هر جدول و يا هر شکل در متن از طريق شماره مربوطه؛
• رعايت دندانه‌گذاري مناسب به منظور تفکيک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار؛
• پرهيز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالي (نظير "مي" در آخر خط و "شود" در ابتداي خط بعدي)؛
• پرهيز از کپي‌کردن تصاوير ناخواناي مراجع و منابع، سعي در بازطراحي آنها با ذکر دقيق مأخذ در ذيل آنها.

نکات ويژه
• سعي جدي در ثبات رويه‌هاي اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتين در کلمات لاتين, فاصله شماره‌ها با متن يا روابط)؛
• الگوبرداري از ساختار آخرين مقالات منتشر شده در نشريه يا ژورنال هدف (نشريه‌اي که قصد داريد مقاله خودرا براي انتشار ارسال داريد)؛
• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دريافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان؛
• واگذاري تهيه مقالات مروري به محققان با تجربه و نويسندگاني که در زمينه مورد بررسي صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در اين رابطه منتشر نموده‌اند؛
• اطمينان از دسترسي به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ويژه مقالات جديد؛
• رعايت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعاليت علمي و تحقيقي است. مراعات نمودن اين اصول از ضرورت بسيار بالائي برخوردار است.

کلام پاياني
نوشـته حاضر با دريافت نظرات اصلاحي و پيشـنهادي شما به طور قطــع بهتر و کاملتر خواهـد شد. نويسنده در انتــظار دريافت تجارب و ديدگاه‌هاي نقادانه و عالمانه شما در باره موضوع اين نوشتار است. بديهي است در نسخه‌هاي بعدي نکات متذکر شده شما با ذکر نامتان لحاظ خواهد شد.