نام کتاب : راهنمای کاربردی راه اندازی باشگاه وفاداری مشتریان

نویسنده : دکتر مجتبی شفاعی

انتشارات : مدیریت فردا