در این مدل شخصیت شناسی افراد به اشکال هندسی تشبیه شده اند. علت تقسیم بندی آنها نیز شباهتهای شخصیتی آنها با ویژگیهای بصری اشکال هندسی می باشد.

 

 

 

Circles : مشتریان دایره ای

- به برقراری ارتباط علاقه دارند

- مشتری خوبی برای شما هستند

- دوستان زیادی دارند

- صحبت کردن با آنها لذت بخش است

- با دوستان و اطرافیان خودشان هم به راحتی صحبت می کنند

- دوست دارند مرکز توجه باشند

 

Squares : مشتریان مربعی

- خیلی سنتی هستند

- سخت گیر هستند و فقط در چارچوبها عمل می کنند

- همه چیز را مکتوب می کنند

- رازنگهدار هستند

- مستندات زیادی برای کارهای خود دارند

- کمتر حرف می زنند

 

Triangles : مشتریان مثلثی

- جهت دار فکر و عمل می کننذ

- در حال حرکت و رشد به مراتب بالا هستند

- عاشق هدف گذاری و رسیدن به آن هستند

- همیشه دنبال فرصتهای جدید هستند

- از نظر روحی آسیب پذیر هستند

-قابلیت انعطاف و برگشت به مسیر جدید را دارند

 

Rectangles : مشتریان مستطیلی

- تعدادشان خیلی کم است

- افراد مهمی هستند

- اهل تکامل و رشد سریع هستند

- از تغییر لذت می برند

 

Spirals : مشتریان مارپیچی

- همیشه در حال جنب و جوش هستند

- منتظر صحبت شما در مورد خودشان هستند

- حرف دیگران رویشان تاثیرگذار است

- خیلی خلاق هستند ولی دوام و استمرار ندارند

- مرتب نظرشان و مسیرشان عوض می شود

- مشتری خوبی نیستند

- هر روز انگیزه شان عوض می شود

- در خواب هم مغزشان کار می کند