مطالب آموزشي - مارکتینگ و فروش

بسیاری از کسانی که برای مشاوره به مدیریت فردا مراجعه می کنند، به دنبال تعیین شرح وظایف هر یک از جایگاههای شغلی و آموزش توانمندسازی افراد می باشند. بر این اساس در این مطلب به بخش عمومی شرح وظایف مدیران بازاریابی پرداخته ایم.

 

1)   شناسایي مشتریان فعلي و طبقه بندي آنها برحسب سن، جنس، درآمد،موقعیت جغرافیایي،حساسیت ها نسبت به رنگ،قیمت،خدمات و پیش بیني نوع و مقدار تقاضاي سالانه هر گروه و توان تامین بنگاه خودي

 

2) رجوع و فراخواني مشتریان گذشته و كشف علت عدم خرید و قطع ارتباط آنها و حل مشكلات فی ما بین

3)اندازه گیري رضایت مشتریان وطراحي برنامه هایي براي افزایش رضایتمندي آنها

4)شناسایي فرصت هاي افزایش تولید،افزایش فروش،افزایش سود و تجزیه و تحلیل وطراحي برنامه هاي اجرایي براي بهره گیري ازفرصت ها

5) انجام تحقیقات بازار و جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات مورد نیاز ازمصرف كنندگان،رقبا،عوامل توزیع(عمده فروش ها و خرده فروش ها)

6) شناسایي مصرف كنندگان دولتي و سازماني مانند انجمن ها،اتحادیه ها،فروشگاه هاي زنجیره اي،هتلها،بیمارستان ها،مراكز بزرگ خرید و فروش وطراحي برنامه هاي خاص براي آنان

7) ایجاد رابطه (مكاتبه،مصاحبه،تماس حضوري یا تلفني،..) با مشتریان،تصمیم گیرنده گان اصلي در مورد خرید و تداركات،مسئولین مالي و مدیران موثر

8) تخمین و پیش بیني فروش انواع محصولات به تفكیك در ماه ،فصل،شش ماهه بعد وسال بعد به گروههاي مشتریان

9) هم فكري وهماهنگي با مدیر تولید در مورد افزایش تولید،تنوع محصول و ساخت محصولات جدید

10) طراحي و توسعه ي محصولات جدید به كمك واحدهاي طراحي یا R&D

11) شناسایي وآنالیز محصولات رقبا ( از نظر ابعاد،اندازه،رنگ،قیمت،بسته بندي،ویژگي هاي مربوط به فصل و..) و تجزیه و تحلیل  swot

12) مطالعه ي سوابق هر محصول و رسم منحني عمر آن(plc)

13) تصمیم گیري یا ارائه نظر مشورتي در مورد تغییرات محصولات یا ادامه ي تولید آن با توجه به مراحل عمر محصول در plc

14) تصمیم گیري یا ارائه نظر مشورتي در مورد قیمت،بسته بندي،روشهاي توزیع،تبلیغات،بهبود كیفیت،و...محصولات

15) همكاري وهماهنگي به مدیران فروش،مالي،تولید،تداركات و...در جهت بهبود كیفیت ،رضایت مشتري،تغییرات در تعداد تولید و قیمت ها و...

16) شناسایي و تجزیه و تحلیل عملیات رفبا و توصیه هاي لازم به سایر مدیران

17) شناسایي وتجزیه و تحلیل بازارهاي جدید(مشتریان جدید)

18) برنامه ریزي براي جذب مشتریان جدید

19) برنامه ریزي براي ایجاد تمایز نسبت به رقبا

20) تعیین بودجه عملیاتي فروش

21) طراحي چارت سازماني واحدهاي بازرگاني و فروش

22) مطالعه و برنامه ریزي در مورد انتخاب،همكاري و ارزیابي نمایندگان فروش (عمده فروش یا خرده فروش) و فروشندگان ثابت و سیار

23)مطالعه و برنامه ریزی برای خلق،توسعه و حمایت از نام تجاری فعلی (BRAND  موجود) و ثبت برند های جدید برای مواقع اضطراری

24) طراحي محصولات سفارشي براي مشتریان خاص و تنظیم برنامه بازاریابي ویژه آن محصولات.

25) برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي تماس و بازدید از مشتریان عمده ونمایندگان،هم چنین دعوت از آنها و بهبود اطلاعات.

26) مطالعه و برنامه ریزي در مورد تخفیف ها،جوایز و انگیزه هاي افزایش خرید توسط مشتریان

27) برنامه ریزي و كنترل امور شعب،فروشگاه ها و نمایشگاه ها

28) طراحي و به روز كردن سایت اینترنتي و اجراي بازاریابي الكترونیكي

29) تعیین هدف فروش و هدف سود،هم چنین تخمین بودجه تبلیغاتي و بودجه عملیاتي فروش براي رسیدن به اهداف فوق

30) ایفاي نقش مشاور مدیر عامل در كلیه ي زمینه هاي بازرگاني،بازاریابي؛فروش،تداركات،صادرات،تولید،سرمایه گذاری و...در صورت لزوم.