اخبار - اخبار مدیریت فردا

امروز و در نخستین جلسه مجمع صنفی شرکتها و موسسات خدمات پیام کوتاه (CP) ، جناب آقای مهندس شفاعی به عنوان عضو هیئت مدیره مجمع انتخاب گردیدند.