اخبار - اخبار مدیریت فردا

طی حکمی از سوی آقای مهندس مسلم زاده، مدیرعامل هولدینگ بازرگانی شاهد، آقای دکتر مجتبی شفاعی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت خدمات فرودگاهی منصوب گردیدند.

همچنین در این حکم آقای دکترشکری (مدیرعامل صندوق بازنشستگی هواپیمایی کشوری) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای کاپیتان ابولحسنی و آقای مهندس دادمان به عنوان سایر اعضای هیئت مدیره منصوب شدند.